Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyt Konsumencki

Kredyt Konsumencki

Ogólne informacje

Kredyt konsumencki jest to kredyt udzielany konsumentowi na jego cele prywatne, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ani zawodową. Zgodnie z przepisami prawa jedynymi podmiotami upoważnionym do udzielania kredytów i pożyczek są banki; inne instytucje finansowe mogą udzielać tylko pożyczek.

Jakie umowy można określić tym mianem

Wśród najważniejszych przykładów kredytu konsumenckiego można wskazać na przykład umowę pożyczki, umowę kredytu odnawialnego, czy na przykład umowę kredytu w ogóle, przy czym pojęcie kredytu jest tu rozumiane zgodnie z przepisami Prawa bankowego. Taki kredyt nie może przekraczać swoją wartością kwoty 255.550zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie.

Prawa i obowiązki stron związane z udzielanie i pobieraniem kredytu

Umowa kredytu konsumenckiego musi być sporządzona na piśmie, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zapisy umowy muszą być jasne, czytelne i zrozumiałe dla wszystkich, szczególnie dla konsumenta. W umowie musi być zagwarantowane prawo konsumenta do spłaty całości lub części zaciągniętego kredytu przed obowiązującym terminem spłaty. Ta przedterminowa spłata nie może być uwarunkowana na przykład poinformowaniem kredytobiorcy o przedterminowej spłacie. Jednocześnie, jeżeli kredytobiorca dokona przedterminowej spłaty, koszty kredytu ulegają obniżeniu. Nawet jeżeli kredytobiorca opłacił te koszty z góry, muszą być one ponownie rozliczone i ewentualnie zwrócone klientowi właśnie z racji uregulowania zobowiązania przed terminem. Różnica wynika głównie z odsetek, które odliczane są od salda. W przypadku wcześniejszej spłaty nie ma podstaw do ich naliczania. Ponadto, klient ma prawo bezpłatnie odstąpić od umowy w ciągu 14 dni. Jedyny koszt, jaki musi przy tym ponieść to wartość odsetek naliczonych w czasie pomiędzy pobraniem kredytu a jego spłatą. Po złożeniu odstąpienia od umowy, kredytobiorca ma maksymalnie 30 dni na zwrócenie zaciągniętej pożyczki w całości.

Kredyt konsumencki to kredyt na dowolny lub na określony cel. To umowa o jasno określonych regułach i zasadach, która została bardo dokładnie sprecyzowana. Jej zawarcie nie jest absolutnie zobowiązujące z racji zabezpieczonego czasu na odstąpienie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty