Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Jakie są różnice między kredytem konsumpcyjnym a konsumenckim?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Klient banku sprawdza różnice między kredytem konsumpcyjnym a konsumenckim

Kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny to dwa różne rodzaje kredytów. Kredyt konsumencki może być udzielony nie tylko przez bank, ale też np. przez firmę pożyczkową czy SKOK, a kredyt konsumpcyjny – wyłącznie przez bank. Pierwszy z nich powinien mieć określony cel, drugi – nie musi go mieć.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Obowiązująca tzw. ustawa antylichwiarska oraz zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim odnoszą się do kredytów konsumenckich, ale pomijają kredyty konsumpcyjne. Prawo określa maksymalne koszty pozaodsetkowe kredytu konsumenckiego. Warunki kredytu konsumpcyjnego i oprocentowanie są ustalane przez każdy bank z osobna zgodnie z obowiązującymi praktykami.

Kredyt konsumencki – cechy i status prawny

Kredyt konsumencki określa ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. To kredyt udzielany w kwocie nie większej niż 255550 złotych lub równowartości tej sumy w walucie obcej. Ten rodzaj zadłużenia może mieć formę:

  • pożyczki,
  • kredytu,
  • umowy o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
  • umowy o kredyt odnawialny,
  • umowy o kredyt opierającej się na tym, że kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia.

Cechy kredytu konsumenckiego to po pierwsze fakt, że udzielany jest on na konkretny cel określony w umowie, a po drugie, że udziela się go na cele prywatne, które nie są związane z działalnością gospodarczą ani zawodową.

Kredyt konsumpcyjny – cechy i status prawny

Kredyt konsumpcyjny ma nieuregulowany status prawny, nie wspomina o nim żadna ustawa. Nie ma też maksymalnej kwoty, jaką może osiągnąć to zadłużenie. Udzielają go banki na indywidualnie określonych warunkach. Środki są wypłacane bezpośrednio kredytobiorcy lub przelewane na jego konto. Cechą kredytu konsumpcyjnego jest to, że jest on związany z kredytem udzielanym przeważnie w ramach rachunku bieżącego, na kartach kredytowych, z kredytem w formie sprzedaży ratalnej i innych kredytów udzielanych przez banki osobom fizycznym bez określenia celu jego zaciągnięcia.

Kredyt konsumencki a konsumpcyjny – kto ich udziela

Kredytu konsumenckiego udzielić może bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) lub firma pożyczkowa. Warunki są ustalane indywidualnie. Zwykle pieniądze przeznaczane są na konkretny cel, np. zakup samochodu. Kredyt konsumpcyjny można uzyskać w banku np. w formie debetu na koncie, zadłużenia na karcie kredytowej. Zwykle uzyskane w ten sposób środki pieniężne są przeznaczane na bieżące lub naglące wydatki. Oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego jest ustalane indywidualnie. Może być ono wyższe niż w przypadku kredytu konsumenckiego.

Spłata kredytu konsumenckiego i kredytu konsumpcyjnego

Kredytobiorca zaciągający kredyt konsumencki ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, niż przewidziano w umowie. Może też odstąpić od umowy do 14 dni od daty jej zawarcia. W przypadku kredytu konsumpcyjnego wszystkie warunki spłaty i odstąpienia od umowy opisane są w umowie. Warunki zależą od ustaleń i polityki banku i historii dotychczasowych relacji z klientem. Niezależnie od rodzaju kredytu konsumpcyjnego czy konsumenckiego zobowiązania wobec kredytodawcy należy spłacać w terminie i regularnie, wedle ustalonego harmonogramu. W przeciwnym razie instytucja udzielająca kredytu ma prawo naliczać karne odsetki i obciążać klienta dodatkowymi kosztami, w tym związanymi z monitami oraz windykacją długu.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty