Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Firma ocenia swoją zdolność kredytową

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych działań banku na drodze do udzielenia kredytu kupieckiego. Istnieje wiele metod oceny zdolności kredytowej, w dokonywaniu analizy ma wpływ również wypłacalność, kapitał, zabezpieczenie, historia kredytowa oraz warunki ekonomiczne.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Decyzja o przyznaniu kredytu dla firmy, która za każdym razem odbywa się po wcześniejszej pozytywnej ocenie zdolności kredytowej, pozwala na m.in. zrealizowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, spłatę zadłużenia, lub inwestycje.

Metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw

Kredytobiorcy w postaci przedsiębiorstw są mocno zróżnicowaną grupą, dla której ciężko jest wyznaczyć jedną, konkretną metodę oceny zdolności kredytowej. W gronie przedsiębiorstw ubiegających się o kredyty występują małe, średnie oraz bardzo duże firmy, których zapotrzebowania znacznie się od siebie różnią. Banki oraz pozostałe instytucje finansowe zazwyczaj dokonują szczegółowej analizy finansowej w przypadku finansowania przedsiębiorstw na dużą skalę. W przypadku przedsiębiorstw z sektora MŚP wnioskujących o niewielkie kwoty ocena zdolności kredytowej bardzo często przypomina analizy dla osób fizycznych. Niewielkie przedsiębiorstwa wnioskujące o kredyty zbliżone do udzielanych klientom indywidualnym, prawdopodobnie będą miały do czynienia z metodą jakościową oraz metodą ilościową. W metodzie jakościowej bank dokonuje oceny cech indywidualnych przedsiębiorstwa wnioskującego o kredyt, które w głównej mierze mają wpływ na skłonność firmy do spłaty zobowiązania. Metoda ilościowa wykorzystuje dane mierzalne i w swej ocenie główny nacisk kładzie na aspekt ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa. W przypadku niewielkiej kwoty kredytów banki dokonują zazwyczaj uproszczonej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Istnieje również mieszana metoda oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, polegającą na ustaleniu wskaźników mierzalnych i niemierzalnych (np. płynności i możliwości zbytu). W tej metodzie wyróżnia się 5 głównych kryteriów: character (charakter, kwalifikacje przedsiębiorstwa), capacity (możliwości oraz perspektywy firmy), collateral (zabezpieczenia spłaty kredytu), capital (posiadany kapitał własny przedsiębiorstwa), a także condition (uwarunkowania oraz np. sytuacja koniunkturalna).

Czynniki zdolności kredytowej przedsiębiorstw – ocena banków

Jak podpowiadają specjaliści z branży bankowej, jednymi z głównych czynników, które banki biorą pod uwagę w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (niezależnie od metody oceny), są: wartość posiadanego majątku (w tym aktywów), struktura przedsiębiorstwa, struktura kapitału, struktura zobowiązań (źródła finansowania). Ponadto istotnymi czynnikami na drodze do ustalenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa są: konkurencyjność, bieżąca oraz przewidywana wysokość przychodów wraz z kosztami działalności. W ocenie zdolności kredytowej firmy nierzadko brane są pod uwagę również pomniejsze czynniki, takie jak: kwalifikacje kadry kierowniczej, kwalifikacje pozostałej części załogi, sprawność kadry kierowniczej, a także czynniki regionalne, branżowe, makroekonomiczne, globalne, które mogą mieć wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa ubiegającego się o kredyt w przyszłości. Istnieją również dwie kategorię oceny zdolności kredytowej: formalnoprawna oraz merytoryczna. Ocena formalnoprawna polega na sprawdzeniu, czy firma starająca się o kredyt jest w stanie zawrzeć umowę pod względem prawnym. Natomiast merytoryczna kategoria oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa sprowadza się do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej potencjalnego kredytobiorcy wraz z oceną jakości proponowanych zabezpieczeń.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty