Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl
Obsługa Twojej PolisyCentrum Pomocy
Kontakt >+48 519 902 560

Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Porowneo.pl

Pobierz regulamin

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.porowneo.pl jest spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej klient@porowneo.pl.

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług przez Porowneo.pl, w tym w szczególności warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu internetowego. Regulamin określa również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.porowneo.pl, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również̇ udostępniany Klientowi na jego żądanie w trakcie rozmowy za pomocą Infolinii na indywidualny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie lub w wersji papierowej – na podany przez Klienta adres korespondencyjny. Regulamin jest również przesyłany Klientowi każdorazowo w przypadku nabycia Produktu za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub Infolinii – na indywidualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

4. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Porowneo.pl.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług świadczonych przez Porowneo.pl na jego podstawie, wyraża zgodę na treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.

§ 2. DEFINICJE

Wszelkie terminy pisane wielką literą w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Porowneo.pl – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN.

2. Infolinia – telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Porowneo.pl dostępny pod numerem telefonu: +48 519 902 560 lub +48 503 280 390 lub 22 563 29 67 - za pośrednictwem którego Porowneo.pl świadczy Usługi oraz udostępnia Klientowi możliwość nabycia (zakupu) Produktu, a w szczególności zawarcia Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość. Rozmowy za pośrednictwem Infolinii są rejestrowane.

3. Infolinia posprzedażowa – telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Porówneo służący do obsługi Klientów, którzy zawarli Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Porówneo, w zakresie obsługi posprzedażowej w celu informowania lub wykonywania zawartej i opłaconej Umowy ubezpieczenia. Infolinia posprzedażowa dostępna jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu internetowego lub Infolinii w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej.

5. Kalkulacja – czynność mająca na celu wyliczenie szacunkowej wysokości składki ubezpieczeniowej lub raty na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta do Porównywarki lub podanych przez Konsultanta w oparciu o dane udostępnione przez Klienta za pośrednictwem Infolinii.

6. Konsultant – osoba fizyczna dedykowana do obsługi Klienta za pośrednictwem Infolinii, upoważniona do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu Porowneo.pl.

7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia / OWU – ogólne warunki ubezpieczenia oferowanego przez Ubezpieczyciela, na podstawie których zawierane są Umowy ubezpieczenia, stanowiące integralną ich cześć, regulujące w szczególności zasady zawierania i wykonywania poszczególnych Umów ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia.

8. Polisa – dowód zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Porowneo.pl.

9. Porównywarka – aplikacja udostępniona Klientowi w ramach Serwisu internetowego w celu umożliwienia wyliczenia Kalkulacji i zaprezentowania Produktów.

10. Produkty – produkty ubezpieczeniowe (w szczególności ubezpieczenia majątkowe) oraz finansowe dystrybuowane przez Porowneo.pl na rzecz podmiotów współpracujących z Porowneo.pl na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy agencyjnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą Serwisu internetowego i Infolinii.

12. Reklamacja – wystąpienie Klienta, w którym zgłasza on swoje niezadowolenie lub zastrzeżenia do świadczonych przez Porowneo.pl Usług.

13. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Porowneo.pl za pośrednictwem strony internetowej www.porowneo.pl.

14. Ubezpieczający – osoba zawierająca Umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej.

15. Ubezpieczony – osoba na rzecz której została zawarta przez Ubezpieczającego Umowa ubezpieczenia. Ubezpieczonym może być sam Ubezpieczający lub osoba trzecia wskazana przez Ubezpieczającego.

16. Ubezpieczyciel – Zakład Ubezpieczeń tj. podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, z którym współpracuje Porowneo.pl.

17. Ubezpieczenie samochodu – umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, umowa ubezpieczenia AC (autocasco) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i inne, oferowane przez Porówneo.pl w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

18. Ubezpieczenie turystyczne – Umowa ubezpieczenia zawierana w związku z podróżą Ubezpieczonego.

19. Ubezpieczenie nieruchomości – Umowa ubezpieczenia nieruchomości.

20. Umowa ubezpieczenia – zawarta za pośrednictwem/przy udziale Porowneo.pl umowa na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić na rzecz Ubezpieczonego określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku/zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

21. Usługi – usługi świadczone przez Porowneo.pl poprzez zawarcie przez Klienta z Porowneo.pl – za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Infolinii - umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Porowneo.pl umożliwia:

a) bezpłatne porównanie za pośrednictwem Porównywarki oraz Infolinii Produktów dystrybuowanych przez Porowneo.pl na rzecz Ubezpieczycieli;

b) zawarcie (w tym odnowienie) z Ubezpieczycielem Umowy ubezpieczenia w zakresie związanym z Ubezpieczeniem samochodu, przy udziale Porowneo.pl, o którym mowa w lit. a) powyżej;

c) zawarcie (w tym odnowienie) umowy na Produkt inny niż Ubezpieczenie samochodu – spośród ofert Ubezpieczycieli oraz pośredników kredytowych współpracujących z Porówneo.pl i po przekierowaniu Klienta bezpośrednio na właściwą stronę internetową w domenie wybranego Ubezpieczyciela/kredytodawcy lub pośrednika kredytowego;

d) zawarcie (w tym odnowienie) umowy na Produkt po uprzednim pozostawieniu przez Klienta danych kontaktowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail celem zrealizowania przez Porowneo usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego lub kredytowego na rzecz Klienta.

e) obsługę posprzedażową na życzenie Klienta.

f) na życzenie Klienta – informowanie o upływającym terminie na przeprowadzenie badań technicznych pojazdu, będącego przedmiotem Umowy ubezpieczenia. 22. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 poz. 2486 ze zm.).

23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827 ze zm.).

24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

25. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych – rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępniony za pomocą systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym internetową oraz telefoniczną, jest świadczenie przez Porowneo.pl usług opisanych w §2 ust. 21 niniejszego Regulaminu.

2. Po uzupełnieniu przez Klienta swoimi danymi kontaktowymi formularza w Serwisie internetowym Porowneo.pl w ramach zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Infolinia może wykonać do Klienta telefon w celu przedstawienia szczegółów Kalkulacji.

3. Serwis internetowy oraz Infolinia służą przede wszystkim do prezentowania Produktów za pomocą Porównywarki i porównaniu ich na podstawie danych wskazanych przez Klienta oraz do umożliwienia Klientowi nabycia Produktu (w szczególności zawarcia Umowy ubezpieczenia) z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Infolinia posprzedażowa służy do umożliwienia udzielenia Klientowi wsparcia lub informacji związanych z wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, w tym informowania o statusie sprawy o odszkodowaniu lub świadczeniu w ramach Umowy ubezpieczenia.

4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Klientem zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego lub kontaktu z Infolinią, w tym Infolinią Posprzedażową.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Klienta Serwisu internetowego lub z chwilą złożenia Konsultantowi Infolinii oświadczenia o braku woli zawarcia przez Klienta umowy na Produkt (w szczególności Umowy ubezpieczenia).

6. Jeżeli Klient złożył oświadczenie woli zawarcia umowy o Produkt (w szczególności Umowy ubezpieczenia), a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Infolinii stosowną umowę – umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy o Produkt.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Porowneo.pl do przekazania danych Klienta zainteresowanego zawarciem Umowy ubezpieczenia do Ubezpieczycieli wskazanych w §5 ust. 4 Regulaminu – w zakresie niezbędnym do realizacji na rzecz Klienta Usług, o których mowa w § 2 ust. 21 lit. b) – d) Regulaminu.

8. Dane niezbędne do samodzielnego porównania Produktów za pomocą Porównywarki wprowadza Klient do zamieszczonych w Serwisie internetowym formularzy, a przez to odpowiada za poprawność wprowadzonych przez siebie danych.

9. Klient może otrzymać podsumowanie wyników Porównywarki w zakresie Produktów na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej jak również poprzez kontakt telefoniczny z Konsultantem

10. W celu realizacji Usługi, o której mowa w §2 ust. 21 lit. a) Regulaminu niezbędne jest podanie Porowneo.pl następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu komórkowego. W celu realizacji Usługi, o której mowa w §2 ust. 21 lit. b) – e) Regulaminu niezbędne jest podanie Porowneo.pl danych, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz danych wymaganych przez danego Ubezpieczyciela lub inną firmę, której Produkt oferuje Porowneo.pl.

11. Realizacja Usług przez Porowneo.pl jest możliwa wyłącznie na rzecz Klienta, który posiada i udostępni Porowneo.pl adres poczty elektronicznej.

§ 4. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Porowneo.pl informuje, iż̇ nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, dlatego mimo należytego zabezpieczania przez Porowneo.pl danych podanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego, korzystanie z Porównywarki wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Klientów oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

3. Oprogramowanie szpiegujące to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Klienta. Przechwytuje ono informacje o komputerze oraz o Kliencie, jak również inne informacje służące do przejęcia usługi w sieci Internet (np. loginy i hasła).

4. Wirus komputerowy jest oprogramowaniem przenoszącym się poprzez pliki lub bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych. Jednym z najczęstszych przyczyn zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

5. Klient korzystający z usług sieci Internet, w tym poprzez korzystanie z Serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Używając domowej sieci bezprzewodowej (WI-FI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Ponadto w trakcie korzystania z Serwisu internetowego należy weryfikować czy adres jest w domenie porowneo.pl i nie posiada żadnych literówek (poorowneo.pl) co może sugerować fałszywą stronę, warto zwrócić uwagę czy jest ważny certyfikat SSL (zielona kłódeczka przy adresie strony).

6. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

§ 5. DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

1. Porowneo.pl jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego Ubezpieczyciela w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. Porowneo.pl wpisana jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem: 11233970/A i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/. Wpis można zweryfikować za pośrednictwem w/w strony internetowej poprzez uzupełnienie co najmniej dwóch pól formularza (np. nazwa Agenta – Porowneo.pl, miejscowość: Warszawa).

3. Porowneo.pl umożliwia Klientom zawarcie Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Infolinię i Serwis Internetowy.

4. Porowneo.pl działa na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw na rzecz następujących Ubezpieczycieli:

a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c. EUROINS Insurance Group;

d. Europa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

f. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

g. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.

h. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

i. Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

j. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

5. Z tytułu realizacji Usług Porowneo.pl nie pobiera wynagrodzenia płaconego bezpośrednio przez Klienta. Porowneo.pl w związku z proponowanym zawarciem Umowy ubezpieczenia otrzymuje od Ubezpieczycieli wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

§ 6. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Zasady zawierania i rozwiązywania, w tym wypowiadania danej Umowy ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, okres na jaki dana Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, prawa i obowiązki stron danej Umowy ubezpieczenia oraz warunki jej wykonywania, w tym informacje dotyczące należnych świadczeń określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) właściwych dla danej Umowy Ubezpieczenia, a dla Umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określone są w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2. Umowy ubezpieczenia zawierane są z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. za pośrednictwem Infolinii lub Serwisu Internetowego.

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz inne wymagane prawem dokumenty właściwe dla danej Umowy Ubezpieczenia są dostarczane Klientowi bezpośrednio po zawarciu danej Umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Serwisie Internetowym lub udostępniony Konsultantowi w trakcie rozmowy telefonicznej za pośrednictwem Infolinii.

4. Istotą zawartej Umowy ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami OWU oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844 z późn. zm.), a także wypłata odszkodowania lub świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

5. Umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jak również do jej wykonywania. W zakresie opodatkowania świadczeń lub odszkodowań płatnych z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

6. Z wykorzystaniem Infolinii istnieje możliwość zawarcia umów ubezpieczenia przekazanych Porowneo.pl przez Ubezpieczycieli do dystrybucji, w szczególności: ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i turystyczne oraz umów na inne Produkty będące aktualnie w ofercie Porowneo.pl zgodnie z informacją możliwą do uzyskania u Konsultanta.

7. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Umowie ubezpieczenia lub OWU jako początek okresu ubezpieczenia.

8. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres wskazany w OWU lub Polisie, chyba że umówiono się inaczej. Dla umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, chyba że przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidują możliwość zawarcia umowy na okres krótszy.

9. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w Umowie ubezpieczenia lub OWU.

10. Na procedurę zawarcia Umowy ubezpieczenia po Stronie Klienta składają się łącznie następujące czynności:

a. podanie danych niezbędnych do zbadania indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia,

b. złożenie wymaganych przez Ubezpieczyciela oświadczeń,

c. zatwierdzenie poprawności i prawidłowości złożonych danych,

d. dopełnienie innych formalności wymaganych przez Ubezpieczyciela, w tym opłacenie składki, jeśli Umowa ubezpieczenia lub OWU tak przewiduje.

11. Korzystając z Porównywarki, Klient wprowadza do Systemu informatycznego dane potrzebne do określenia jego wymagań i potrzeb oraz do Kalkulacji. Klient wskazuje dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczającego, planowanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia oraz wprowadza inne dane niezbędne do Kalkulacji i zawarcia Umowy ubezpieczenia. Podanie wyżej wymienionych danych jest możliwe także w drodze kontaktu z Konsultantem z wykorzystaniem Infolinii. W oparciu o powyższe Porowneo.pl udziela informacji dotyczących jednej lub większej liczby dostępnych Umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez Klienta.

12. Klient jest zobowiązany przedstawić Porowneo.pl prawidłowe dane. Za przedstawienie danych niewłaściwych, błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych odpowiedzialność ponosi Klient.

13. Sporządzenie Kalkulacji składki ubezpieczeniowej w Serwisie internetowym nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wynik Kalkulacji w Serwisie Internetowym może nie uwzględniać ewentualnych zniżek możliwych do przyznania przez Ubezpieczyciela dlatego Poroweno.pl rekomenduje zweryfikowanie ostatecznego wyniku Kalkulacji za pośrednictwem Infolinii.

14. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej przekazywana jest Klientowi w trakcie rozmowy z Konsultantem za pośrednictwem Infolinii. Oferta przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie, tj. w trakcie rozmowy telefonicznej, w której została przedstawiona.

15. Porowneo.pl zastrzega sobie możliwość, na mocy obowiązujących przepisów prawa, do wystąpienia z wnioskiem o udokumentowanie złożonych oświadczeń (np. historii ubezpieczenia) lub innych dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia.

16. Na podstawie informacji podanych przez Klienta, na jego życzenie, Porowneo.pl proponuje zawarcie Umowy ubezpieczenia – zgodnej z wymaganiami i potrzebami Klienta.

17. Zasady płatności składki określają Ubezpieczyciele. Stosowną informację uzyskuje Klient w trakcie rozmowy za pośrednictwem Infolinii. Skuteczność zawarcia Umowy ubezpieczenia zależna jest od warunków określonych w jej treści lub OWU. W szczególności Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie Umowy ubezpieczenia od zapłaty składki. Za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela wymagalną kwotą określoną w Umowie ubezpieczenia lub w ofercie zawarcia Umowy ubezpieczenia.

18. Potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest udostępnienie Klientowi Polisy. Polisa zostaje udostępniona Klientowi przez Ubezpieczyciela lub Porowneo.pl drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail w sposób uniemożliwiający dostęp do niej przez osoby trzecie. O fakcie udostępnienia Klientowi dokumentów związanych z zawartą Umową Ubezpieczenia, Klient informowany jest za pomocą wiadomości tekstowej SMS.

19. Przed końcem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta, Klient za pomocą wiadomości tekstowej SMS lub poczty elektronicznej informowany jest o zbliżającym się końcu ochrony ubezpieczeniowej.

20. Klient może zamówić dokument Polisy w formie papierowej, w przypadku, kiedy dany Ubezpieczyciel umożliwia zamówienie Polisy w takiej formie. Polisa w formie papierowej zostanie dostarczona na adres wskazany przez Klienta.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA

1. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Infolinii lub Serwisu Internetowego, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając Porowneo.pl lub Ubezpieczycielowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni liczonych od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust 3 ustawy o Prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Klient będący przedsiębiorcą może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

2. Szczegółowe informacje w zakresie złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przed Ubezpieczycielem zawarte są w OWU lub innym podobnym dokumencie udostępnionym Klientowi przez Ubezpieczyciela.

3. Istnieje również możliwość odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej klient@porowneo.pl. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w wypadkach: a. umów całkowicie wykonanych na żądanie Klienta przed upływem 7 (w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) albo 30 dniowego (w przypadku, gdy Ubezpieczający jest konsumentem) terminu do odstąpienia od umowy, b. umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

5. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, w ramach, której Ubezpieczyciel rozpoczął udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą Klienta przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej wysokość składki ubezpieczeniowej należnej za każdy dzień udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POMOCĄ INFOLINII POSPRZEDAŻOWEJ

1. Ubezpieczający, który zawrze Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Porówneo otrzyma numer telefonu na Infolinię posprzedażową.

2. Usługa Infolinii posprzedażowej dostępna jest wyłącznie dla Klientów posiadających aktywną (opłaconą) Polisę wystawioną do Umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem lub przy udziale Porówneo oraz zaraportowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

3. Infolinia posprzedażowa umożliwia Klientowi otrzymanie wsparcia lub informacji związanych z wykonywaniem zawartej Umowy ubezpieczenia w zakresie:

a) weryfikacji zakresu Umowy ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego, zasad obliczania i wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych oraz udzielania innych potrzebnych informacji związanych z Umową ubezpieczenia,

b) wsparcia na miejscu szkody, w tym pomocy w zorganizowaniu wsparcia assistance (usługa w ramach zawartej Umowy ubezpieczenia lub możliwość wsparcia w zorganizowaniu pomocy świadczonej przez podmiot zewnętrzny – usługa dodatkowo odpłatna),

c) wsparcia przy zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym,

d) udzielania informacji związanych ze sposobem nawiązania kontaktu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

4. Infolinia posprzedażowa dostępna jest dla Klientów przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia. Usługa świadczona jest wyłącznie po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji Klienta.

5. Korzystanie przez Klienta z usługi Infolinii posprzedażowej jest bezpłatne. Opłata za koszt połączenia przychodzącego naliczana jest zgodnie z taryfą telekomutacyjnego świadczącego usługi na rzecz Klienta.

§ 9. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Organizacja procesu rozpatrywania reklamacji przez Porowneo.pl ma na celu zapewnienie wszystkim osobom i podmiotom korzystającym z Usług Porowneo.pl możliwie sprawnego i wyczerpującego merytorycznie wyjaśnienia zgłaszanego przez danego Klienta zdarzenia.

2. Reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta:

a) w formie pisemnej na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

b) na adres mailowy: reklamacje@porowneo.pl

c) poprzez stronę internetową www.porowneo.pl - w zakładce „Kontakt”

d) za pośrednictwem infolinii Porowneo.pl o numerze: +48 22 5632560 lub +48 503280390 lub 22 563 29 67

3. Porowneo.pl jest uprawniona do dostarczenia odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Klienta.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji co do zasady wynosi 30 dni od dnia jej wpływu do Porowneo.pl.

5. W zakresie w jakim reklamacja związana jest z działalnością Porowneo.pl jako dystrybutora ubezpieczeń - w sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim i wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni. O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi Porowneo.pl informuje Klienta.

6. Termin rozpatrzenia Reklamacji uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu pismo zawierające odpowiedź na Reklamację zostało wysłane Klientowi listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosku o dostarczenie odpowiedzi przez Porowneo.pl drogą elektroniczną, Poroweo.pl przesyła odpowiedź na Reklamację otrzymaną od Klienta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

7. Porowneo.pl jednocześnie informuje, że w przypadku uznania danej Reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

8. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Porowneo.pl – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porowneo.pl jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4B (nr KRS: 0000439594, NIP: 5213640335). Jednocześnie Porowneo.pl informuje również o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE.

1. Prawidłowe korzystanie z Porowneo.pl wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień:

a. przeglądarka: Firefox w wersji 78.0, Google Chrome w wersji 85, Microsoft Edge w wersji 85.0, Opera w wersji 70),

b. włączona obsługa cookies i JavaScript.

c. wyłączone oprogramowanie blokujące reklamy typu Adblock dla domeny porowneo.pl

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Porowneo.pl nie gwarantuje prawidłowości korzystania z Serwisu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług, w szczególności na poprawność porównania Produktów.

3. Porowneo.pl zapewnia korzystanie przez Klienta z Serwisu internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa ubezpieczenia zawierane są w języku polskim. Język polski jest również właściwy w relacji z Klientem w związku ze świadczonymi przez Porowneo.pl usługami za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz Infolinii.

2. Prawem właściwym dla stosunków Porowneo.pl z Klientem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia oraz dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są przepisy prawa polskiego, zaś sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny według właściwości ogólnej. Właściwym dla miejsca siedziby Spółki jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być Spółka – tj. Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B.

3. Porowneo.pl zawiera treści (np. znaki towarowe) będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Porowneo.pl przez Klientów w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Porowneo.pl wynikające z Regulaminu wymaga każdorazowej zgody Porowneo.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

b) Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń,

c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

d) Ustawa o prawach konsumenta,

e) ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

f) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

g) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

h) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5. Regulamin w aktualnym brzmieniu obowiązuje od dnia 13 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Porowneo.plFORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY UBEZPIECZENI

Pobierz regulamin

Polityka prywatności i cookies


Właściwa ochrona danych osobowych Klientów oraz potencjalnych Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Polityka prywatności Porowneo.pl jest zbiorem naszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. zawiera informacje o celu gromadzenia danych, podstawach prawnych oraz prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Wszystkim wyrażeniom zapisanym wielką literą nadaje się znaczenia określone w treści niniejszego dokumentu, gdyby takie znaczenie nie zostało określone – nadaje się mu znaczenie określone w treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Porowneo.pl Sp. z o.o. dostępnego na stronie https://porowneo.pl/regulamin . W związku zaś z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) niniejszy dokument ma na celu m.in. spełnienie określonych w jego treści obowiązków informacyjnych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator” lub „Porowneo.pl”) przy ul. Inflanckiej 4B, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowej pod numerem KRS: 0000439594 NIP: 5213640335

Mogą się Państwo z nami skontaktować na jeden z n/w sposobów:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 519 902 560

b) formularz kontaktowy dostępny pod adresem: porowneo.pl/kontakt-z-nami

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: klient@porowneo.pl

d) pocztą tradycyjną na adres: Porowneo.pl Sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00 – 189 Warszawa

Podstawy oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) umożliwienia korzystania z Usług oferowanych przez Porowneo.pl, w tym w szczególności wykonania usługi porównania ofert instytucji finansowych/ubezpieczeniowych oraz kalkulacji składki ubezpieczeniowej, umożliwienia kontaktu z instytucją finansową/ubezpieczeniową jak również kontaktu ze strony Konsultanta Infolinii w celu przedstawienia szczegółów oferty - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. a) RODO;

b) zawarcia oraz wykonania Umowy ubezpieczenia lub innej umowy oferowanej za pośrednictwem lub przy udziale Porówneo.pl, w tym przekazania informacji o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Umowy ubezpieczenia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) marketingu produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

d) udzielania odpowiedzi na pytania i wszelkie kwestie zaadresowane do Porowneo.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://porowneo.pl/kontakt-z-nami, na adres jej siedziby lub skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. a) RODO;

e) dostarczania informacji handlowych na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej i stosownie do wyrażonej w tym zakresie zgody - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. a) RODO;

f) w celu realizacji obowiązków ustawowych, w tym o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (dalej „Ustawa reklamacyjna”) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń - podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Porowneo.pl - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. c) RODO.

Źródła pozyskania Państwa danych osobowych

Porowneo.pl przetwarza dane osobowe pozyskane poprzez:

a) podanie danych przez osobę, której one dotyczą (dalej „Użytkownik”) za pośrednictwem Serwisu internetowego Porowneo.pl;

b) kierowanie do lub od osoby, której one dotyczą korespondencji pocztą elektroniczną oraz tradycyjną;

c) kontakt telefoniczny do lub od osoby, której one dotyczą (rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane; odpowiedni komunikat poprzedza połączenie z Infolinią);

d) pozyskane od osób trzecich, którym wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie do Porówneo.pl w celu marketingu usług i produktów.

Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Porówneo.pl danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nie wpływa również na możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Porowneo.pl.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia danych, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych – chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy reklamacyjnej czy obrony Administratora przed roszczeniami). Administrator dołoży jednak staranności, aby dane osobowe nie były przetwarzane dłużej niż przez okres 6 lat licząc od końca roku, w którym rozwiązaniu uległa Umowa ubezpieczenia lub inna umowa, którą zawarli Państwo za pośrednictwem lub przy udziale Administratora.

Przekazywanie danych osobowych, w tym automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. „profilowanie”)

Dane osobowe są udostępniane instytucjom finansowym (w tym w szczególności Ubezpieczycielom) dla których Porowneo.pl jako agent, świadczy usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na podstawie stosownej umowy zawartej z daną instytucją finansową, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w pozostałym zakresie - na podstawie Państwa zgody. Instytucje te mogą jako odrębny administrator danych osobowych, skontaktować się z osobą, której dane dotyczą – jeżeli upoważnia je do tego udzielona przez klienta zgoda lub inna podstawa prawna.

Dane osobowe mogą również zostać przekazane do instytucji finansowych po zapoznaniu się z wynikiem kalkulacji w Porównywarce. W Porowneo.pl korzystamy bowiem z technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Są one wykorzystywane przede wszystkim w Porównywarce – wprowadzane przez Państwa dane są wysyłane na serwery Ubezpieczycieli, na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego oraz wyliczenia wysokości składki ubezpieczeniowej. W ten sposób możemy niezwłocznie zaprezentować Państwu zestawienie najbardziej atrakcyjnych ofert w zakresie ubezpieczeń.

Lista podmiotów, którym dane mogą być udostępnione/przekazane:

a) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c) EUROINS Insurance Group

d) Europa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

f) Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

g) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Viennna Insurance Group S.A. (pobierz dokument:https://docsapi.porowneo.pl/api/docs/download/a6e70120-5172-11ea-bc41-9d1d3285b2cd)

h) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

i) Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

j) TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Przetwarzanie dane osobowych może być powierzane przez Porowneo.pl innym podmiotom. Podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dostawcy, którzy wykonują usługi na rzecz Porowneo.pl (usługi informatyczne, doradcze i prawne lub usługi agencyjne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń lub marketingu).

Jednocześnie rekomendujemy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych Ubezpieczycieli – z uwagi na fakt, że nie mamy wpływu na decyzje podejmowane przez nich.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, księgowe, marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom w formie udostępnienia, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. Bezpieczeństwo danych

Porowneo.pl wdraża i stosuje wiele nowoczesnych zabezpieczeń, gwarantujących bezpieczeństwo korzystania z Serwisu internetowego i Usług. Dane pobierane podczas wykonywania kalkulacji i na formularzach kontaktowych są chronione poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Porowneo.pl jako administrator danych podejmuje działania, aby podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe, a pracownicy i współpracownicy Porowneo.pl posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w tym byli przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych. Pliki Cookies

Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie internetowym wyświetlana jest Użytkownikom informacja na temat stosowania plików cookies. Nasz Serwis internetowy, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych urządzenia i używanego oprogramowania oraz nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej efektywna dla jej użytkowników.

W przypadku gdy Serwis internetowy jest wykorzystywany przez Użytkownika jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli Użytkownik nie przekazuje danych osobowych w inny sposób, zbierane są tylko te dane, które są przekazywane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat opisane są w poniższych punktach naszej Polityki cookies.

Podczas przeglądania Strony internetowej, zbierane są dane potrzebne ze względów technicznych, aby móc wyświetlić stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo. Są to następujące informacje: a) adres IP;

b) data i godzina zapytania;

c) różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT);

d) treść żądania (konkretna strona);

e) przesyłana ilość danych;

f) strona internetowa, z której pochodzi żądanie;

g) dane przeglądarki;

h) system operacyjny i jego interfejs;

i) język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania ze strony internetowej www.porowneo.pl na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Można wyróżnić różne rodzaje plików cookies. Strona internetowa wykorzystuje cookies własne używane w celu zapewnienia prawidłowego jej działania oraz cookies pochodzące od podmiotów trzecich, a także cookies sesyjne (przy których po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia), jak i pliki cookies trwałe (które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia).

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej www.porowneo.pl i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

Korzystamy z plików cookies w następujących celach:

a) prawidłowego wyświetlenia strony internetowej oraz dostosowania jej do Twoich preferencji,

b) tworzenia statystyk i ulepszania zawartości strony internetowej, a także

c) personalizowania informacji marketingowych.

Dla powyższych celów korzystamy również z narzędzi udostępnianych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z korzystaniem i przekazywaniem plików cookies do firm zewnętrznych takich jak: Google LLC (narzędzia Google Analytics i Google Tag Manager), Adhydra (narzędzie Adform). Dane osobowe przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Operacje przetwarzania Danych Osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem stosownych klauzul umownych zapewniających bezpieczeństwo danych (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych) bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

Wykorzystywane przez nas pliki cookies tracą ważność po maksymalnie 24 miesiącach. Podstawą do wykorzystywania plików cookies jest wyrażona przez Użytkownika zgoda. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgoda ta może zostać również wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z odpowiednich wskazówek znajdujących się w zakładce pomoc używanej przeglądarki internetowej. W ramach ustawień przeglądarki internetowej możliwe jest również dezaktywowanie plików cookie i danych pochodzących z witryn innych firm. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które je stosują.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych (IOD). Kontakt z Inspektorem jest możliwy:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 519 902 560

b) formularz kontaktowy pod adresem: porowneo.pl/kontakt-z-nami

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: ado@porowneo.pl

d) pocztą tradycyjną na adres: Porowneo.pl Sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00 – 189 Warszawa.

Informacje dotyczące dystrybutora ubezpieczeń


Porowneo.pl działa pod firmą pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (nr KRS: 0000439594, NIP: 5213640335) i jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Porowneo.pl wpisana jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem: 11233970/A i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. Wpis można zweryfikować za pośrednictwem wskazanej w zdaniu poprzednim strony internetowej poprzez wskazanie przynajmniej jednej z danych identyfikujących Porowneo.pl (np. w polu nazwa podanie Porowneo.pl) i wybranie klawisza „szukaj”.

Porowneo.pl umożliwia Klientom zawarcie Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Serwis Internetowy i Infolinię.

Porowneo.pl działa na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw na rzecz następujących Ubezpieczycieli (stan na dzień 22 kwietnia 2020 roku):

a) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c) EUROINS Insurance Group

d) Europa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

f) Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

g) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Viennna Insurance Group S.A.

h) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

i) Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

j) TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Porowneo.pl nie pobiera honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta. Porowneo.pl w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje od Ubezpieczycieli wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym, uwzględnione w kwocie składki.

PROCES REKLAMACYJNY

Organizacja procesu rozpatrywania reklamacji przez Porowneo.pl ma na celu zapewnienie wszystkim osobom i podmiotom korzystającym z Usług Porowneo.pl możliwie sprawnego i wyczerpującego merytorycznie wyjaśnienia zgłaszanego przez danego Klienta zdarzenia. Reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta:

a) w formie pisemnej na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

b) na adres mailowy: reklamacje@porowneo.pl

c) poprzez stronę internetową www.porowneo.pl - w zakładce „Kontakt”

d) za pośrednictwem infolinii Porowneo.pl o numerze: +48 22 5632560 lub +48 503280390

Porowneo.pl jest uprawniona do dostarczenia odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Klienta.

Termin rozpatrzenia reklamacji co do zasady wynosi 30 dni od dnia jej wpływu do Porowneo.pl. W zakresie w jakim reklamacja związana jest z działalnością Porowneo.pl jako dystrybutora ubezpieczeń - w sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim i wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni. O przyczynie opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi Porowneo.pl informuje Klienta.

Termin rozpatrzenia Reklamacji uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu pismo zawierające odpowiedź na Reklamację zostało wysłane Klientowi listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosku o dostarczenie odpowiedzi przez Porowneo.pl drogą elektroniczną, Poroweo.pl przesyła odpowiedź na Reklamację otrzymaną od Klienta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Porowneo.pl jednocześnie informuje, że w przypadku uznania danej Reklamacji za niezasadną nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Porowneo.pl – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porowneo.pl jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (nr KRS: 0000439594, NIP: 5213640335). Jednocześnie Porowneo.pl informuje również o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Regulamin promocji "Ekstra 100 zł"


§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki;

2. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 23 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. – chyba, że przed tym terminem dojdzie do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję lub Organizator odwoła Promocję. Wyczerpanie puli środków przeznaczonych na promocję zostanie ogłoszone na stronie https://porowneo.pl/ekstra100zl.

3. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000043360, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

4. Ekstra 100 zł – dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 100 PLN wypłacane Klientowi przez Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu;

5. Promocja – promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Ekstra 100 zł”, której zasady określa niniejszy Regulamin;

6. Uczestnik Promocji – Klient, który dokonał swojego zgłoszenia do udziału w Promocji i został przez Organizatora zakwalifikowany, a następnie łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu; w przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, osoby te w celu skorzystania z niniejszej Promocji powinny wskazać Porówneo beneficjenta Promocji, a w razie braku takiego wskazania Uczestnikiem Promocji będzie osoba, której rachunek bankowy został wskazany Porówneo jako rachunek do przelewu świadczenia Ekstra 100 zł. W takiej sytuacji wszelkie odniesienia Regulaminu do Uczestnika Promocji należy odpowiednio odnosić do tak wskazanego beneficjenta.

7. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. z dnia 9 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 473), zawarta przez Klienta (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń:

a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

d. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.

f. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.;

8. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Ekstra 100 zł”, którego treść jest dostępna na stronie internetowej: porowneo.pl/ekstra100zl.

§2 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

a) w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę ubezpieczenia;

b) dokona jednorazowo i w terminie opłacenia całej składki wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia;

c) zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin, rejestrując się w programie;

d) wskaże Organizatorowi numer rachunku bankowego (którego jest posiadaczem), który, prowadzony jest na terenie Polski, na który ma nastąpić wypłata świadczenia Ekstra 100 zł;

e) nie odstąpi ani w żaden inny sposób nie rozwiąże Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 30 dni liczonych od dnia jej zawarcia;

f) dokona rejestracji do Promocji w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia – w sposób wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu;

g) nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

3. Uprawnienie do otrzymania świadczenia „Ekstra 100 zł” Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. poprzednim – z chwilą upływu 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy ubezpieczenia zgodnie z przysługującym uprawnieniem na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenie „Ekstra 100 zł” nie przysługuje, a już wypłacone podlega zwrotowi niezwłocznie po wezwaniu przez Organizatora.

4. Z zakresu Promocji wyłącza się:

a) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem Organizatora;

b) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta na trzeci oraz kolejny pojazd;

c) Umowy ubezpieczenia stanowiące odnowienie już obowiązującej umowy ubezpieczenia pojazdu – w sytuacji w której umowa ubezpieczenia, która została odnowiona (ma zostać odnowiona) została uprzednio zawarta za pośrednictwem Organizatora;

d) Umowy ubezpieczenia, w których płatność składki nie następuje jednorazowo.

5. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora: porowneo.pl/LP/ekstra100zl/

6. Klient chcący przystąpić do Promocji powinien wypełnić formularz, o którym mowa w ust. poprzednim i przesłać go wraz z podaniem danych osobowych w zakresie: (imię i nazwisko, numer zawartej polisy ubezpieczeniowej, nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym dokonano zawarcia ubezpieczenia, numer telefonu oraz adres e-mail), Warunkiem bezwzględnym dla możliwości przystąpienia do Promocji jest podanie wraz z danymi osobowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również numeru rachunku bankowego. Posiadaczem rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi być Klient.

7. W ramach Promocji Klient może otrzymać nie więcej niż 200 złotych niezależnie od liczby zawartych w Okresie Promocji Umów ubezpieczenia – zgodnie z treścią ust. 5 lit. b) Regulaminu.

§3 „Ekstra 100 zł”

1. Świadczenie „Ekstra 100 zł” będzie wypłacane w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), liczonych od nabycia przez Uczestnika Promocji prawa do świadczenia – zgodnie z treścią ust. 3 poprzedniego paragrafu.

2. Decyzja o wypłacie świadczenia zostanie podjęta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, po stwierdzeniu braku odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia i powzięciu informacji o opłaceniu jednorazowej składki z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym numeru rachunku bankowego. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego nr rachunku bankowego i wypłaty przez Organizatora świadczenia „Ekstra 100 zł”, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego przyznania świadczenia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dokonania przelewu tego świadczenia na rachunek błędnie wskazany przez Klienta – chyba, że taka odpowiedzialność Organizatora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§4 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane:

a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 519 902 560

c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.

5. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360).

6. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wypłaty świadczenia „Ekstra 100 zł”.

3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej https://porowneo.pl/regulamin

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://porowneo.pl/ekstra100zl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://porowneo.pl/ekstra100zl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Regulamin promocji "Maseczki dla klientów Porowneo.pl"


§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki;

2. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. chyba, że przed tym terminem dojdzie do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję lub Organizator odwoła Promocję. Wyczerpanie puli maseczek przeznaczonych na promocję zostanie ogłoszone na stronie www.porowneo.pl/kup-polise-otrzymaj-maseczki. Wg. stanu na dzień sporządzenia niniejszego regulaminu pula Maseczek przewidziana na realizację Promocji to liczba 1200 kompletów, czyli 4800 sztuk. Organizator nie wyklucza zwiększenia puli Maseczek – stosownie do ich dostępności w przyszłości;

3. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (00-189 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000043360, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

4. Maseczka – indywidualne urządzenie do ochrony górnych dróg oddechowych w postaci tzw. maski ochronnej na twarz (półmaski filtrującej);

5. Komplet Maseczek - zestaw 4 (czterech) Maseczek przekazywanych każdemu Klientowi przez Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w treści § 2 ust. 2 i 4 niniejszego regulaminu;

6. Promocja – promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Maseczki dla klientów Porowneo.pl”, której zasady określa niniejszy regulamin;

7. Uczestnik Promocji – Klient, który łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego regulaminu; w przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, Maseczki przysługują łącznie wszystkich Ubezpieczającym;

8. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. z dnia 9 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 473) lub umowa ubezpieczenia, której przedmiotem jest ochrona ubezpieczeniowa budynku, gospodarstwa domowego, domu lub mieszkania, zawarte przez Klienta (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Maseczki dla klientów Porowneo.pl”, którego treść jest dostępna na stronie internetowej: https://porowneo.pl/kup-polise-otrzymaj-maseczki

§2. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę ubezpieczenia oraz dokona zgłoszenia udziału w Promocji w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Uczestnikiem Promocji jest również Klient, który przed Okresem Promocji zawarł jako ubezpieczający – za pośrednictwem Organizatora – Umowę ubezpieczenia oraz dokona zgłoszenia udziału w Promocji w sposób określony w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Z zakresu Promocji wyłącza się Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem Organizatora.

4. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje z chwilą przekazania Porowneo danych osobowych niezbędnych do przekazania Maseczek, tj. imienia i nazwiska oraz adresu na terenie RP, na który mają zostać wysłane Maseczki oraz numeru Umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Organizatora. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje poprzez wysłanie danych wskazanych w zdaniu poprzednim na adres: mojapolisa@porowneo.pl.

5. Z zastrzeżeniem zdania następnego niniejszego ust. oraz pozostałych postanowień Regulaminu za każdą zawartą za pośrednictwem Organizatora Umowę Ubezpieczenia Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania jednego Kompletu Maseczek. Maksymalna liczba Kompletów Maseczek na jednego Uczestnika Promocji to liczba 2 (dwóch) Kompletów Maseczek, czyli 8 (ośmiu) sztuk Maseczek.

§3. Wysyłka Maseczek i ich jakość

1. Maseczki będą wysyłane do Uczestników Promocji w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), liczonych od dnia zgłoszenia przez Uczestnika Promocji udziału w Promocji w sposób określony w ust. 4 poprzedniego paragrafu. Wysyłka następować będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką standardową (list zwykły).

2. Porówneo posiada certyfikat potwierdzający, że Maseczka została sklasyfikowana w klasie ochronnej: FFP2. Tym samym istnieją inne produkty tego typu, które mogą zapewniać wyższą ochronę przed wirusami (produkty sklasyfikowane w najwyższej kategorii ochronnej tj. FFP3 lub P3 oraz maski przeciwgazowe z zamkniętym obiegiem powietrza).

§4. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane:

a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu : +48 519 902 560

c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane zgodnie z przyjętą i obowiązującą w Spółce procedurą rozpatrywania reklamacji, która dostępna jest pod adresem: https://porowneo.pl/regulamin

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.

5. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360).

6. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym dostarczenia Maseczek do Uczestnika Promocji.

3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej https://porowneo.pl/regulamin

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://porowneo.pl/kup-polise-otrzymaj-maseczki

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://porowneo.pl/kup-polise-otrzymaj-maseczki informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Regulamin promocji "Bądź Zdrowy z Porówneo"

Pobierz regulamin

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki;

2. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 25 maja 2020 do dnia 31 sierpnia 2020 r. – chyba, że przed tym terminem Organizator odwoła Promocję. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy spełnili przesłanki uprawniające ich do nabycia Pakietu Zdrowotnego przed odwołaniem Promocji przez Organizatora.

3. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (00-189 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000043360, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

4. Pakiet Zdrowotny – ubezpieczenie zdrowotne „Pełnia Zdrowia Direct +” oferowane przez Partnera za pośrednictwem Organizatora , po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu;

5. Promocja – promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Bądź zdrowy z Porówneo”, której zasady określa niniejszy Regulamin;

6. Uczestnik Promocji – Klient, który dokonał swojego zgłoszenia do udziału w Promocji i został przez Organizatora zakwalifikowany, a następnie łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu; w przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, osoby te w celu skorzystania z niniejszej Promocji powinny wskazać Porówneo beneficjenta Promocji, a w razie braku takiego wskazania Uczestnikiem Promocji będzie osoba, której dane zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu. W takiej sytuacji wszelkie odniesienia Regulaminu do Uczestnika Promocji należy odpowiednio odnosić do tak wskazanego beneficjenta.

7. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta przez Klienta (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń:

a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń́ i Reasekuracji S.A.

c. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

d. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.

f. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.;

8. Partner – spółka pod firmą SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Bądź zdrowy z Porówneo”, którego treść jest dostępna na stronie internetowej www.porowneo.pl w zakładce „Regulamin” lub bezpośrednio pod linkiem: https://porowneo.pl/regulamin?rules=beHealthy.

§2 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

a) w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę ubezpieczenia;

b) dokona w terminie opłacenia składki wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia;

c) nie odstąpi ani w żaden inny sposób nie rozwiąże Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 30 dni liczonych od dnia jej zawarcia;

d) zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin, a następnie dokona rejestracji do Promocji w ciągu 21 dni kalendarzowych, liczonych od chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia – w sposób wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu;

e) nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Uprawnienie do otrzymania świadczenia „Pakiet Zdrowotny” Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu przesłanek, o których mowa w lit. a) – b) oraz d)-e) ust. poprzedniego – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach pakietu Zdrowotnego obejmuje okres 3 (trzech) miesięcy i następuje począwszy od dnia:

a) 15 czerwca 2020 roku – w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie do dnia 4 czerwca 2020 roku;

b) 1 lipca 2020 roku – w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie pomiędzy 5 czerwca 2020 roku a dniem 21 czerwca 2020 roku;

c) 15 lipca 2020 roku - w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie pomiędzy dniem 22 czerwca 2020 roku a dniem 5 lipca 2020 roku;

d) 1 sierpnia 2020 roku - w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie pomiędzy dniem 6 lipca 2020 roku a dniem 21 lipca 2020 roku;

e) 15 sierpnia 2020 roku - w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie pomiędzy dniem 22 lipca 2020 roku a dniem 4 sierpnia 2020 roku;

f) 1 września 2020 roku - w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie pomiędzy dniem 5 sierpnia 2020 roku a dniem 23 sierpnia 2020 roku;

g) 15 września 2020 roku - w przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji do Promocji w terminie pomiędzy dniem 24 sierpnia 2020 roku a dniem 31 sierpnia 2020 roku;

4. Z zakresu Promocji wyłącza się:

a) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem Organizatora;

b) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta na drugi oraz kolejny pojazd;

c) Umowy ubezpieczenia stanowiące odnowienie już obowiązującej umowy ubezpieczenia pojazdu – w sytuacji w której umowa ubezpieczenia, która ma być odnowiona została zawarta za pośrednictwem Organizatora;

d) Klientów, którzy w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2020 roku a dniem 31 sierpnia 2020 roku byli uczestnikami jakiejkolwiek innej promocji organizowanej przez Organizatora.

5. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora www.porowneo.pl lub bezpośrednio pod linkiem: https://porowneo.pl/LP/badz-zdrowy/.

6. Klient chcący przystąpić do Promocji powinien wypełnić formularz, o którym mowa w ust. poprzednim i przesłać go wraz z podaniem swoich danych osobowych w zakresie: (imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail, adres zamieszkania, numer Umowy ubezpieczenia oraz nazwa zakładu ubezpieczeń tj. Ubezpieczającego).

7. Klient niezwłocznie po przesłaniu Organizatorowi formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej o fakcie zgłoszenia udziału do Promocji, a następnie – po dokonanej przez Organizatora weryfikacji spełnienia przez Uczestnika przesłanek uprawniających do otrzymania Pakietu Zdrowotnego – o spełnieniu wszystkich przesłanek niezbędnych do objęcia Klienta ochroną w ramach Pakietu Zdrowotnego lub braku ich spełnienia, a przez to brakiem możliwości objęcia Klienta ochroną w ramach Pakietu Zdrowotnego wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających brak możliwości przyznania Pakietu Zdrowotnego. Dodatkowo – w przypadku potwierdzenia przez Organizatora przyznania Pakietu Zdrowotnego – w kolejnej wiadomości elektronicznej Klient zostanie poinformowany o numerze Pakietu Zdrowotnego oraz otrzyma stosowną instrukcję sposobu korzystania z Pakietu Zdrowotnego wraz z informacją o dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w ramach Pakietu Zdrowotnego.

8. W ramach Promocji Klient może otrzymać nie więcej niż jeden Pakiet Zdrowotny.

9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy ubezpieczenia zgodnie z przysługującym uprawnieniem na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo w przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 3 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia, świadczenie „Pakiet Zdrowotny” zostanie niezwłocznie wstrzymane przez co Klient zostanie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z przyznanego mu Pakietu Zdrowotnego.

§3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z niniejszą Promocją mogą być składane:

a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu : +48 519 902 560

c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360).

5. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

6. Reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową należy zgłaszać Partnerowi zgodnie z przyjętą przez niego procedurą reklamacyjną, która zostanie Klientowi przekazana z chwilą przyznania Pakietu Zdrowotnego.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową Partnera w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Pełnia Zdrowia DIRECT+.

3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej www.porowneo.pl/Regulamin

§5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.porowneo.pl w zakładce „Regulamin” lub bezpośrednio pod linkiem https://porowneo.pl/regulamin?rules=beHealthy w sposób umożliwiający w dowolnym czasie jego odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 3 dniach od dnia publikacji na stronie https://porowneo.pl (https://porowneo.pl/regulamin?rules=beHealthy) informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Pobierz regulamin

Regulamin promocji "A jak wygląda Twoja polisa?"

Pobierz regulamin

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Formularz Zgłoszeniowy – kwestionariusz opublikowany przez Organizatora pod adresem: nagrody.porowneo.pl którego poprawne wypełnienie jest jednym z warunków dla możliwości przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika Konkursu. Formularz zgłoszeniowy nie stanowi analizy potrzeb, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń;

2. Okres Trwania Konkursu – konkurs trwa od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. i jest podzielony na 4 etapy tj. pierwszy etap trwa od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 8 lipca 2020 roku włącznie, drugi – od dnia 9 lipca do dnia 15 lipca 2020 roku włącznie, trzeci – od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku włącznie i czwarty – od dnia 24 lipca 2020 roku do dnia 31 lipca 2020 roku włącznie;

3. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000439594, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

4. Nagroda – świadczenie rzeczowe w postaci karty podarunkowej (lub wielu kart podarunkowych – w przypadku Laureatów Finałowych) do wykorzystania w serwisie Partnera, przekazywane Laureatowi przez Organizatora na wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej oraz nagroda pieniężna w wysokości równowartości kwoty podatku od świadczenia rzeczowego w postaci karty podarunkowej, która jest przekazywana na rzecz właściwego dla Laureata organu skarbowego. Stosowny regulamin określający m.in. warunki skorzystania z Nagrody jest opublikowany na stronie internetowej Partnera pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR ;

5. Konkurs – konkurs organizowany przez Porówneo pod nazwą "A jak wygląda Twoja polisa?", którego zasady określa niniejszy Regulamin;

6. Uczestnik Konkursu– osoba fizyczna, która dokonała swojego zgłoszenia do udziału w Konkursie, a następnie łącznie spełniła wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu;

7. Laureat – Uczestnik Konkursu, który został zakwalifikowany przez Komisję, jako uprawniony do odbioru Nagrody;

8. Laureat Wyróżniony – Laureat jednej z 960 (słownie: dziewięciuset sześćdziesięciu) Nagród o równowartości 100 (słownie: stu) złotych;

9. Laureat Finałowy – jeden z 40 (słownie: czterdziestu) Laureatów zakwalifikowanych do Finału Konkursu przez Komisję;

10. Zwycięzca – Laureat wskazany przez Komisję jako zdobywca Nagrody o łącznej wartości 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) złotych;

11. Komisja lub Komisja Konkursowa – zespół osób, o którym mowa w § 4 Regulaminu decydujący o wyborze Laureatów;

12. Umowa Ubezpieczenia – co najmniej umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. z dnia 9 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 473), zawarta przez Uczestnika Konkursu (jako Ubezpieczającego);

13. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu „"A jak wygląda Twoja polisa?"”, którego treść jest dostępna pod adresem: porowneo.pl/regulamin w zakładce „Regulamin promocji "A jak wygląda Twoja polisa?””

14. Partner – spółka pod firmą Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS: 0000635012) będąca operatorem platformy www.allegro.pl za pośrednictwem której Laureat może zrealizować Nagrodę;

15. Pojazd - pojazd mechaniczny będący przedmiotem Umowy Ubezpieczenia;

16. Hasło Konkursowe - hasło reklamujące usługi lub firmę Organizatora utworzone przez Uczestnika Konkursu na warunkach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu;

17. Finał – procedura decyzyjna Komisji polegająca na wyborze Laureatów Finałowych, w tym Zwycięzcy i zdobywcy drugiego oraz trzeciego miejsca;

18. Strona Internetowa Organizatora – strona internetowa dostępna pod adresem: porowneo.pl/

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a) w Okresie Trwania Konkursu wypełni poprawnie Formularz Zgłoszeniowy, w tym w szczególności udzieli zgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi na wszystkie zadane w niej pytania oraz zaproponuje Hasło Konkursowe oraz wyrazi zgodę na informowanie przez Organizatora o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie;

b) wskaże Organizatorowi adres poczty elektronicznej, na który ma nastąpić przekazanie ewentualnej Nagrody oraz dane, o których mowa w §2 ust. 5 Regulaminu;

c) prześle Organizatorowi skan aktualnej Umowy Ubezpieczenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu;

d) Umowa Ubezpieczenia obowiązuje w dniu wysłania przez Uczestnika Konkursu Formularza Zgłoszeniowego;

e) nie zachodzi przesłanka, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Z zakresu Konkursu wyłącza się osoby, które były uczestnikami jakiejkolwiek innej promocji lub konkursu organizowanego przez Organizatora w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie pod adresem: nagrody.porowneo.pl

5. Osoba chcąca przystąpić do Konkursu powinna spełnić przesłanki, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, a następnie podać swoje dane osobowe w zakresie: (imię, numer telefonu oraz adres e-mail). Warunkiem bezwzględnym dla możliwości przystąpienia do Konkursu jest podanie wraz z danymi osobowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, adresu poczty elektronicznej niezbędnego do przekazania Nagrody.

6. Uczestnik Konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę

7. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika Konkursu niezwłocznego przesłania skanu Umowy Ubezpieczenia (w szczególności przed przyznaniem Nagrody Uczestnikowi Konkursu) – celem weryfikacji spełnienia przesłanki, o której mowa w lit. d) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są karty podarunkowe, o których mowa w §1 pkt. 4 Regulaminu. Nagrody otrzymuje łącznie 1000 (słownie: tysiąc) Laureatów, przy czym:

a) 960 (słownie: dziewięciuset sześćdziesięciu) Laureatów Wyróżnionych otrzymuje Nagrodę o wartości 100 (słownie: sto) złotych;

b) 37 (słownie: trzydziestu siedmiu) Laureatów Finałowych otrzymuje Nagrodę o wartości 500 (słownie: pięćset) złotych;

c) 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu sklasyfikowany przez Komisję na miejscu trzecim otrzymuje Nagrodę o wartości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;

d) 1 (słownie: jeden) Uczestnik Konkursu sklasyfikowany przez Komisję na miejscu drugim otrzymuje Nagrodę o wartości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych;

e) 1 (słownie: jeden) Zwycięzca otrzymuje Nagrodę o wartości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

2. Do Nagrody przypisane jest dodatkowo świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody, które zostanie przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od Nagrody. Organizator jako płatnik, pobierze (potrąci) z wartości przekazanej Nagrody 10% zryczałtowany podatek od nagród i przekaże go na konto właściwego organu podatkowego.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyłonienia Laureatów dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech pracowników Organizatora.

2. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonienie Zwycięzcy Konkursu,

b) weryfikacja Haseł Reklamowych i wybór najlepszych pomysłów oraz odrzucenie wszelkich Haseł Reklamowych, które naruszają dobre obyczaje lub dobre imię Organizatora,

c) stwierdzenie, w razie zaistnienia określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody i rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Informacje o Laureatach będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.

4. Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy Komisji Konkursowej czuwa Zarząd Organizatora.

5. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego w każdym etapie Okresu Trwania Konkursu Komisja wybierać będzie 250 (słownie: dwustu pięćdziesięciu) Uczestników z których 240 (słownie: dwustu czterdziestu) otrzyma Nagrodę, o której mowa w §3 lit. a) Regulaminu, zaś 10 Uczestników zostanie zakwalifikowanych do Finału. W przypadku mniejszego niż oczekiwane przez Organizatora zainteresowania Konkursem, a przez to mniejszej liczby Uczestników Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród – o ile nie narusza to praw Uczestników Konkursu.

6. Nagrody dla Laureatów Wyróżnionych będą przekazywane w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), liczonych od zakończenia każdego z etapów Konkursu, o których mowa w §1 pkt. 2 Regulaminu. Nagroda dla każdego z Laureatów Finałowych zostanie przekazana w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

7. Wybór oraz przekazanie Nagród, o których mowa w §3 lit. b) – e) Regulaminu nastąpi w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r.

8. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej na który ma być przekazana Nagroda. W przypadku wskazania przez Uczestnika Konkursu nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej i przekazania przez Organizatora Nagroda na wskazany adres poczty elektronicznej, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego przyznania Nagrody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jej wykorzystania przez osobę korzystającą z adresu poczty elektronicznej nieprawidłowo wskazanego przez Uczestnika Konkursu – chyba, że taka odpowiedzialność Organizatora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza, że:

a) zgłoszone przez niego Hasło Konkursowe jest oryginalne, dotychczas niepublikowane i nie nagradzane w innych konkursach;

b) jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;

c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Hasła Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że korzystanie z Hasła Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.

3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Hasła Konkursowego w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na Stronie Internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych (w szczególności portalach facebook czy twitter) jak również w sieci Internet i udziela przez to niewyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Hasła Konkursowego przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Hasła Konkursowego, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie.

5. Z chwilą wypełnienia i przesłania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Hasła Konkursowego przez czas określony 5 lat, po upływie którego udzielona licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Hasła Konkursowego w całości lub w części,

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wszelkich technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Hasła Konkursowego, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

c) rozpowszechnianie Hasła Konkursowego, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet,

d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Hasło Reklamowe utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,

e) opracowywanie Hasła Konkursowego, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,

f) wykorzystywanie Hasła Konkursowego dla celów marketingowych, w tym zamieszczania go w całości lub części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w materiałach ATL oraz BTL, w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach marketingowych, gadżetach, strojach.

6. Ponadto Uczestnik Konkursu korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody uczestnika, opracowań Hasła Konkursowego, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;

b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Hasła Konkursowego oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;

c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Hasła Konkursowego, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu uczestnika;

d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Hasła Konkursowego

7. Powyższe oznacza w szczególności, że Organizator może korzystać z przesłanego Hasła Reklamowego dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień i upoważnień.

§ 6. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane:

a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, zaś od dnia 1 sierpnia 2020 roku – w związku ze zmianą adresu siedziby Organizatora - na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul Inflancka 4B,00-189 Warszawa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu : +48 519 902 560

c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360). W związku z planowaną od dnia 1 sierpnia 2020 roku zmianą miejsca siedziby Organizatora, sądem właściwym po tej zmianie będzie Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie.

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym dostarczenia Nagród.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Konkursu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Konkursu ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszym Konkursie.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowanym Konkursem jednak, nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” znajdującej się na stronie internetowej porowneo.pl/regulamin

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest pod adresem: porowneo.pl/regulamin w zakładce „Regulamin promocji "A jak wygląda Twoja polisa?””.

2. Regulamin obowiązuje przez Okres Trwania Konkursu jak również ma zastosowanie w późniejszym terminie – w szczególności w przypadku konieczności rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 6 powyżej.

Pobierz regulamin

Regulamin promocji "Bon 100 zł"

Pobierz regulamin

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Strona promocji – strona internetowa pod adresem https://ma.porowneo.pl/bon100zl lub https://ma.porowneo.pl/bon100zlv1 lub https://ma.porowneo.pl/bon100zlv2 lub https://ma.porowneo.pl/bon100zlv3 lub https://ma.porowneo.pl/bon100zlv4;

2. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki;

3. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – chyba, że przed tym terminem dojdzie do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję lub Organizator odwoła Promocję. Wyczerpanie puli środków przeznaczonych na promocję zostanie ogłoszone na stronie Strona Promocji

4. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (00-189 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000439594, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

5. Bon 100 zł –świadczenie w wysokości równowartości 100 PLN (słownie: stu złotych) w postaci kodu elektronicznego do wykorzystania w serwisie Partnera, przekazywane Klientowi przez Organizatora po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

6. Promocja – promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Bon 100 zł”, której zasady określa niniejszy Regulamin;

7. Uczestnik Promocji – Klient, który dokonał swojego zgłoszenia do udziału w Promocji i został przez Organizatora zakwalifikowany, a następnie łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu; w przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, osoby te w celu skorzystania z niniejszej Promocji powinny wskazać Porówneo beneficjenta Promocji, na którego adres poczty elektronicznej zostanie przekazany przez Organizatora Bon na 100 zł. W takiej sytuacji wszelkie odniesienia Regulaminu do Uczestnika Promocji należy odpowiednio odnosić do tak wskazanego beneficjenta.

8. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. z dnia 9 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 473), zawarta przez Klienta (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń: a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. c. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. d. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. e. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A. f. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. g. EUROINS Insurance Group;

9. Regulamin – niniejszy regulamin, którego treść jest dostępna na stronie internetowej: https://porowneo.pl/regulamin?rules=bon100zlv1;

10. Partner – spółka pod firmą Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS: 0000635012) będąca operatorem platformy www.allegro.pl za pośrednictwem której Klient może zrealizować Bon 100 zł. 

§2 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki: a) w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę ubezpieczenia; b) dokona jednorazowo i w terminie opłacenia całej składki wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia; c) zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin; d) wskaże Organizatorowi adres poczty elektronicznej, na który ma nastąpić przekazanie świadczenia Bon 100 zł; e) nie odstąpi ani w żaden inny sposób nie rozwiąże Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 30 dni liczonych od dnia jej zawarcia; f) dokona rejestracji w okresie Promocji – w sposób wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu; g) nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Uprawnienie do otrzymania świadczenia „Bon na 100 zł” Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. poprzednim – maksymalnie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

4. Z zakresu Promocji wyłącza się: a) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem Organizatora; b) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta na drugi oraz kolejny pojazd; c) Umowy ubezpieczenia stanowiące odnowienie już obowiązującej umowy ubezpieczenia pojazdu – w sytuacji w której umowa ubezpieczenia, która została odnowiona (ma zostać odnowiona) została uprzednio zawarta za pośrednictwem Organizatora; d) Umowy ubezpieczenia w których płatność składki nie następuje jednorazowo; e) Klientów, którzy w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2020 roku a dniem skorzystania z Promocji Bon 100 zł byli uczestnikami jakiejkolwiek innej promocji organizowanej przez Organizatora.

5. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora: Strona Promocji;

6. Klient chcący przystąpić do Promocji powinien wypełnić formularz, o którym mowa w ust. poprzednim i przesłać go wraz z podaniem danych osobowych w zakresie: (imię i nazwisko, numer telefonu, zgodny z numerem podanym na umowie ubezpieczenia oraz adres e-mail). Warunkiem bezwzględnym dla możliwości przystąpienia do Promocji jest podanie wraz z danymi osobowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, adresu poczty elektronicznej do przekazania Bonu 100 zł.

7. W ramach Promocji Klient może otrzymać nie więcej niż jeden Bon 100 zł niezależnie od liczby zawartych w Okresie Promocji Umów ubezpieczenia – zgodnie z treścią ust. 5 lit. b) Regulaminu.

8. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby, które na podstawie umowy cywilnoprawnej współpracują z Organizatorem.

§3 „Bon 100 zł”

1. Świadczenie „Bon 100 zł” będzie przekazywane w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), liczonych od nabycia przez Uczestnika Promocji prawa do świadczenia – zgodnie z treścią ust. 3 poprzedniego paragrafu.

2. Decyzja o przyznaniu świadczenia „Bon 100 zł” zostanie podjęta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, po stwierdzeniu braku odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia i powzięciu informacji o opłaceniu jednorazowej składki z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej na który ma być przekazy Bon 100 zł. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej i przekazania przez Organizatora świadczenia „Bon 100 zł”, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego przyznania świadczenia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania tego świadczenia przez osobę korzystającą z adresu poczty elektronicznej nieprawidłowo wskazanego przez Klienta – chyba, że taka odpowiedzialność Organizatora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§4 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane: a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa b) telefonicznie – pod numerem telefonu : +48 519 902 560 c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porowneo.pl jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360).

5. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym przyznania świadczenia „Bon 100 zł”.

3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak, nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” znajdującej się na stronie internetowej www.porowneo.pl/Regulamin

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://porowneo.pl/regulamin?rules=bon100zlv1.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie Strona promocji informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

Pobierz regulamin

Regulamin promocji "Darmowy Assistance"

Pobierz regulamin

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Infolinia - telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Organizatora dostępny pod numerem telefonu: +48 519 902 560 lub +48 503 280 390 lub 22 563 29 67. Rozmowy za pośrednictwem Infolinii są rejestrowane;

2. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki;

3. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 26 listopada 2020 do dnia 7 grudnia 2020 r. – chyba, że przed tym terminem Organizator odwoła Promocję. Odwołanie Promocji nie ma wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy spełnili przesłanki uprawniające ich do nabycia Pakietu Holowania przed odwołaniem Promocji przez Organizatora.

4. Organizator / Porówneo– spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (00-189 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000043360, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

5. Pakiet Holowania – ubezpieczenie Assistance od Porówneo oferowane przez Partnera za pośrednictwem Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez Partnera obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które zostaną przekazane Klientowi przez Organizatora.

6. Promocja – promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Darmowy Assistance”, której zasady określa niniejszy Regulamin;

7. Uczestnik Promocji – Klient, który dokonał swojego zgłoszenia do udziału w Promocji i został przez Organizatora zakwalifikowany, a następnie łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu; w przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, osoby te w celu skorzystania z niniejszej Promocji powinny wskazać Porówneo beneficjenta Promocji, a w razie braku takiego wskazania Uczestnikiem Promocji będzie osoba, której dane zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu. W takiej sytuacji wszelkie odniesienia Regulaminu do Uczestnika Promocji należy odpowiednio odnosić do tak wskazanego beneficjenta.

8. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarta przez Klienta (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń:
a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń́ ́ i Reasekuracji S.A.
c. Euroins Insurance Group; d. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
e. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
f. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.
g. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.;

9. Partner – spółka pod firmą AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

10. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Darmowy Assistance”, którego treść jest dostępna na stronie internetowej www.porowneo.pl w zakładce „Regulamin”.

§2 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1.Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

a. w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę ubezpieczenia komunikacyjnego;
b. dokona przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia opłacenia składki w wysokości w niej określonej;
c. nie odstąpi ani w żaden inny sposób nie rozwiąże Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 30 dni liczonych od dnia jej zawarcia;
d. zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin,
e. dokona rejestracji do Promocji w dniach 26.11.2020-07.12.2020 – w sposób wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu;
f. nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

3. Uprawnienie do otrzymania świadczenia „Pakiet Holowania” Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu przesłanek, o których mowa w lit. a) – b) oraz d) - f) ust. poprzedniego – z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 niniejszego paragrafu. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Pakietu Holowania obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy i następuje począwszy od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia.

4. Z zakresu Promocji wyłącza się:

a. Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem Organizatora;
b. Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta na drugi oraz kolejny pojazd;
c. Klientów, którzy w okresie pomiędzy dniem 1 stycznia 2020 roku a dniem 30 listopada 2020 roku byli uczestnikami jakiejkolwiek innej promocji organizowanej przez Organizatora.

5. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego bezpośrednio pod linkiem https://ma.porowneo.pl/odbierz-assistance-od-porowneo.

6. Klient chcący przystąpić do Promocji powinien wypełnić formularz, o którym mowa w ust. poprzednim i przesłać go wraz z podaniem swoich danych osobowych w zakresie: imię, numer Umowy ubezpieczenia, numer rejestracyjny pojazdu, adres e-mail, a także zapoznać się i złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z następującymi dokumentami: Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Polityką Prywatności Partnera.

7. Klient zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej – po dokonanej przez Organizatora weryfikacji spełnienia przez Uczestnika przesłanek uprawniających do otrzymania Pakietu Holowania – o spełnieniu wszystkich przesłanek niezbędnych do objęcia Klienta ochroną w ramach Pakietu Holowania lub braku ich spełnienia, a przez to brakiem możliwości objęcia Klienta ochroną w ramach Pakietu Holowania wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających brak możliwości przyznania Pakietu Holowania. W przypadku potwierdzenia przez Organizatora przyznania Pakietu Holowania, Klient jednocześnie jest informowany o:

a. Numerze infolinii, za pomocą której należy zgłosić przysługujące Klientowi świadczenie z tytułu Pakietu Holowania,
b. Numerze rejestracyjnym samochodu, którego dotyczy Pakiet Holowania,
c. Okresie, w którym obowiązuje Pakiet Holowania.

8. W ramach Promocji Klient może otrzymać nie więcej niż jeden Pakiet Holowania.

9. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy ubezpieczenia zgodnie z przysługującym uprawnieniem na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa albo w przypadku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 3 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia, świadczenie „Pakiet Holowania” zostanie niezwłocznie wstrzymane przez co Klient zostanie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z przyznanego mu Pakietu Holowania.

§3 Reklamacje

1. Reklamacje związane z udziałem w niniejszej Promocją mogą być składane:

a. w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
b. telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 519 902 560
c. elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360).

5. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz w zakresie związanym z prowadzoną działalnością dystrybucji ubezpieczeń do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

6. Reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową należy zgłaszać Partnerowi zgodnie z przyjętą przez Partnera niego procedurą reklamacyjną, której opis znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia w ramach Pakietu Holowania.

§4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym objęcia Klienta ochroną ubezpieczeniową Partnera w ramach grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Assistance od Porówneo.

3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej www.porowneo.pl/Regulamin

§5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.porowneo.pl w zakładce „Regulamin” w sposób umożliwiający w dowolnym czasie jego odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 3 dniach od dnia publikacji na stronie www.porowneo.pl informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.

OWU Assistance od Porówneo

Pobierz regulamin

Regulamin promocji "Wygraj Xboxa"

Pobierz regulamin

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Formularz Zgłoszeniowy – formularz internetowy umożliwiający zgłoszenie chęci udziału w Konkursie, opublikowany przez Organizatora pod adresem: http://ma.porowneo.pl/wygraj-xboxa którego poprawne wypełnienie jest jednym z warunków dla możliwości przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika Konkursu.

2. Okres Trwania Konkursu – konkurs trwa od dnia 3 grudnia 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.

3. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B (00-189 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000439594, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

4. Nagroda – świadczenie rzeczowe w postaci konsoli Microsoft Xbox Series X oraz nagroda pieniężna w wysokości równowartości kwoty podatku od świadczenia rzeczowego w postaci karty podarunkowej, która jest przekazywana na rzecz właściwego dla Laureata organu skarbowego.

5. Konkurs – konkurs organizowany przez Porówneo pod nazwą "Wygraj Xboxa” którego zasady określa niniejszy Regulamin;

6. Uczestnik Konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała swojego zgłoszenia do udziału w Konkursie, a następnie łącznie spełniła wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu;

7. Laureat – Uczestnik Konkursu, który został wybrany przez Komisję, jako uprawniony do odbioru jednej z 3 (słownie: trzech) Nagród;

8. Komisja lub Komisja Konkursowa – zespół osób, o którym mowa w § 4 Regulaminu decydujący o wyborze Laureatów;

9. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu „Wygraj Xboxa”, którego treść jest dostępna na Stronie Internetowej Organizatora;

10. Pytanie Konkursowe – pytanie o zaproponowanie nazwy dla świadczonej przez Organizatora usługi pod nazwą Centrum Pomocy Porówneo, o której mowa na https://www.porowneo.pl/centrum-pomocy, będącą całodobową pomocą dla klientów Porówneo, którzy za jego pośrednictwem nabyli umowę ubezpieczenia, w szczególności w zakresie informacji oraz pomocy w wykonywaniu posiadanej polisy ubezpieczeniowej;

11. Strona Internetowa Organizatora – strona internetowa dostępna pod adresem: www.porowneo.pl

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Celem wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a. w Okresie Trwania Konkursu wypełni poprawnie Formularz Zgłoszeniowy oraz wyrazi zgodę na informowanie przez Organizatora o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych z wykorzystaniem telefonicznej drogi kontaktu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie;

b. wskaże Organizatorowi poprawny numer telefonu, na który Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem w celu pozyskania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe;

c. wskaże Organizatorowi adres poczty elektronicznej, na który ma nastąpić przekazanie informacji o zwycięstwie w Konkursie;

d. nie zachodzi przesłanka, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Z zakresu Konkursu wyłącza się osoby, które były uczestnikami jakiejkolwiek innej promocji lub konkursu organizowanego przez Organizatora w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

4. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje wyłącznie za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie pod adresem: http://ma.porowneo.pl/wygraj-xboxa.

5. Osoba chcąca przystąpić do Konkursu powinna spełnić przesłanki, o którym mowa w §2 ust. 2 Regulaminu, a następnie podać swoje dane osobowe w zakresie: (imię, numer telefonu, adres mailowy oraz datę zakończenia obowiązywania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, tzw. OC). Warunkiem bezwzględnym dla możliwości przystąpienia do Konkursu jest podanie wraz z danymi osobowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, numeru telefonu umożliwiającego kontakt Organizatora z Uczestnikiem.

6. Uczestnik Konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę.

7. Organizator ma prawo żądać dodatkowych informacji lub dokumentów celem weryfikacji spełniania przez Uczestnika warunków umożliwiających wzięcie udziału w Konkursie.

8. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora lub współpracujący z nim na podstawie innej umowy cywilnoprawnej oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z wyżej wymienionymi osobami w stosunku przysposobienia.

§3. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są konsole Microsoft Xbox Series X.

2. Do Nagrody przypisane jest dodatkowo świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody, które zostanie przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od Nagrody. Organizator jako płatnik, pobierze (potrąci) z wartości przekazanej Nagrody 10% zryczałtowany podatek od nagród i przekaże go na konto właściwego organu podatkowego.

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wyłonienia Laureatów dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech pracowników Organizatora.

2. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym wyłonienie Zwycięzcy Konkursu,

b. weryfikacja odpowiedzi na Pytanie Konkursowe i wybór trzech najbardziej kreatywnych odpowiedzi oraz odrzucenie wszelkich odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, które naruszają dobre obyczaje lub dobre imię Organizatora,

c. stwierdzenie, w razie zaistnienia określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3. Laureaci o zwycięstwie w Konkursie zostaną poinformowani drogą mailową na wskazany przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej.

4. Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy Komisji Konkursowej czuwa Zarząd Organizatora.

5. Z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego Komisja Konkursowa wyłoni trzech Laureatów. W przypadku mniejszego niż oczekiwane przez Organizatora zainteresowania Konkursem, a przez to mniejszej liczby Uczestników Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród – o ile nie narusza to praw Uczestników Konkursu.

6. Wybór Laureatów oraz przekazanie Nagród nastąpią w terminie do dnia 31.12.2020 r.

7. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym w szczególności numeru telefonu, na który skontaktuje się Organizator w celu pozyskania odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

8. Organizator w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, skontaktuje się z Laureatami w celu ustalenia sposobu przekazania Nagrody.

§5. PRAWA AUTORSKIE

1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź na Pytanie Konkursowe:

a. jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach;

b. jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;

c. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że korzystanie z odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw osobistych.

3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na korzystanie z niej w celach związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarcza oraz jej publikację na Stronie Internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych (w szczególności portalach Facebook czy Twitter) jak również w sieci Internet i udziela przez to wyłącznej, nieodwołalnej, przenaszalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z odpowiedzi na Pytanie Konkursowe przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych.

4. Zgodnie z treścią ust. 4 niniejszego paragrafu, z chwilą wypełnienia i przesłania Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Hasła Konkursowego przez czas określony 5 lat, po upływie którego udzielona licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony; Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

a. korzystanie z odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w całości lub w części w prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej, w tym także o charakterze komercyjnym lub marketingowym,

b. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wszelkich technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej,

c. wprowadzanie do obrotu poprzez udzielenie odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji,

d. rozpowszechnianie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet,

e. wykonywanie praw zależnych w postaci opracowań odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian.

5. Ponadto Uczestnik Konkursu korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

a. upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i miejscowości lub pseudonimu Uczestnika;

b. przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do odpowiedzi na Pytanie Konkursowe.

6. W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego paragrafu oznaczają w szczególności, że Organizator może korzystać z odpowiedzi na Pytanie Konkursowe w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej bez ograniczeń, w tym dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, Internet itp.) oraz może udzielać sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień i upoważnień.

§6. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane:

a. w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa,

b. telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 519 902 560

c. elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000439594).

5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym dostarczenia Nagród oraz rozliczeń podatkowych.

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Konkursu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Konkursu ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszym Konkursie.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowanym Konkursem jednak, nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” znajdującej się na stronie internetowej www.porowneo.pl/regulamin.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Organizatora.

2. Regulamin obowiązuje przez Okres Trwania Konkursu jak również ma zastosowanie w późniejszym terminie – w szczególności w przypadku konieczności rozpatrzenia reklamacji, o których mowa w § 6 powyżej.

Pobierz regulamin

Regulamin promocji "BlueBonus"

Pobierz regulamin

§1. Definicje

1.1. Organizator – Porowneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11233970/A.

1.2. Regulamin – niniejszy dokument, wraz z wszystkimi złącznikami do niego, określający w szczególności warunki uczestnictwa w Promocji.

1.3. Regulamin BlueBonus – regulamin serwisu internetowego BlueBonus, dostępny na stronie internetowej https://bluebonus.pl/dokumenty/last/regulamin-bluebonus.pdf.

1.4. Uczestnik – osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki oraz odpowie poprawnie, zgodnie z ust. 2.6 - 2.8 Regulaminu, na pytanie promocyjne.

1.5. Partner technologiczny – Cloud Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przechowuje akta rejestrowe, posiadająca NIP: 204-000-24-95, o kapitale zakładowym w wysokości 60.700,00 zł, właściciel oraz administrator serwisu internetowego BlueBonus, za pośrednictwem którego Organizator przeprowadza Promocję.

1.6. Promocja – akcja promocyjna opisana w niniejszym Regulaminie, związana z promocją oraz reklamą serwisu internetowego Organizatora – Porówneo, polegająca na tym, że po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie w czasie trwania Promocji, Uczestnik może otrzymać Bonus.

1.7. Pytanie promocyjne – pytanie przygotowane przez Organizatora, na które prawidłowa odpowiedź udzielona przez Uczestnika w trybie ust. 2.6-2.8 Regulaminu, stanowi jeden z warunków przyznania Bonusu.

1.8. Bonus – nagroda pieniężna przewidziana w Promocji w wysokości 100 zł należna od Organizatora, wypłacana w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika wskazany w serwisie internetowym BlueBonus, zgodnie z ust. 2.10.

1.9. Porówneo – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym https://www.porowneo.pl.

1.10. Umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. z dnia 9 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 473), zawarta przez Uczestnika (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń:

1.10.1. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

1.10.2. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń́́ i Reasekuracji S.A.

1.10.3. Euroins Insurance Group;

1.10.4. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

1.10.5. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

1.10.6. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.

1.10.7. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.;

§2. Zasady i warunki uczestnictwa w Promocji

2.1. Organizator przeprowadza niniejszą Promocję, z zastrzeżeniem ust. 2.6 i 2.7 Regulaminu, w okresie od 07.12.2020 roku do 31.12.2020 roku - oznacza to, że aby otrzymać Bonus Uczestnik powinien spełnić warunki określone w ust. 2.3 w tym terminie.

2.2. Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna zamieszkująca na terenie RP.

2.3. Warunkami wzięcia udziału w Promocji są (należy spełnić wszystkie warunki):

2.3.1. wyrażenie chęci uczestnictwa w Promocji na internetowej stronie Promocji: https://bluebonus.pl/bluebonus-porowneo/ poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego prawdziwymi danymi osobowymi, a także złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału w Promocji dotyczących zaakceptowania Regulaminu, Regulaminu BlueBonus, zgody na przetwarzanie przez danych osobowych Uczestnika, w tym na przekazanie ich do Partnera technologicznego.

2.3.2. Skorzystanie z linku https://ma.porowneo.pl/affiliate-bm-001/ przekierowującego do serwisu Porówneo, wraz unikalnym kodem pozwalającym na identyfikację Uczestnika, którego brak powoduje niemożność przyznania Bonusu.

2.3.3. skorzystanie, w wyniku przekierowania o którym mowa w ust. 2.3.2, z oferty Organizatora tj. zawarcie w okresie trwania promocji, o którym mowa w ust. 2.1 Regulaminu – za pośrednictwem Organizatora – Umowy ubezpieczenia i dokonanie jednorazowo i w terminie opłacenia składki wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia.

2.3.4. potwierdzenie, w terminie 7 dni od dnia zakupu polisy jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, za pośrednictwem linku https://ma.porowneo.pl/affiliate-bm-0011 spełnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2.3.3. powyżej poprzez podanie danych w zakresie adresu e-mail, nr telefonu komórkowego oraz podanie nr zakupionej i opłaconej jednorazowo Umowy ubezpieczenia.

2.3.5. udzielenie w terminie, o którym mowa w ust. 2.7 niniejszego paragrafu poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez Organizatora w trybie ust. 2.6 - 2.8 Regulaminu i wskazanie Partnerowi technologicznemu, zgodnie z ust. 2.10 Regulaminu, numeru rachunku bankowego (którego jest posiadaczem), który prowadzony jest na terenie Polski oraz na który ma nastąpić wypłata Bonusu;.

2.3.6. w wypadku gdy Promocja jest pierwszą promocją w ramach serwisu internetowego BlueBonus, w której bierze udział Uczestnik, powinien on również aktywować konto w https://bluebonus.pl poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości e-mail oraz ustawić hasło do konta na stronie internetowej, która wyświetli się po kliknięciu w link.

2.3.7. nie skorzystanie przed wzięciem udziału w niniejszej Promocji z jakiejkolwiek innej promocji przeprowadzonej przez Organizatora w 2020 r.

2.3.8. nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 2.15 zd. 2 ani w ust. 2.16 niniejszego paragrafu.

2.4. Uczestnik powinien spełnić warunki, określone w ust. 2.3.1 - 2.3.3 i 2.3.6 - 2.3.8 w okresie trwania Promocji wskazanym w ust. 2.1 Regulaminu.

2.5. Weryfikację spełnienia warunku wskazanego w ust. 2.3.3 Regulaminu Organizator przeprowadzi na podstawie danych Uczestnika w postaci unikalnego kodu, o którym mowa w ust. 2.3.2 Regulaminu.

2.6. W terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu trwania Promocji, Organizator wyśle Uczestnikowi, który spełnił warunki wskazane w ust. 2.3.3 Regulaminu, na adres mailowy wskazany w serwisie BlueBonus, pytanie promocyjne.

2.7. Uczestnik, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pytania promocyjnego od Organizatora, powinien udzielić w formie wiadomości elektronicznej na adres mailowy Organizatora, tj. info@bluebonus.pl prawidłowej odpowiedzi na pytanie promocyjne.

2.8. Za chwilę udzielenia odpowiedzi uznaje się moment wprowadzenia odpowiedzi do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Organizator mógł się zapoznać się z jej treścią.

2.9. Po zakończeniu Promocji, w tym po potwierdzeniu przez Organizatora, że Uczestnik spełnił warunki wskazane w ust. 2.3 Regulaminu, a także po zweryfikowaniu przez Organizatora poprawności udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie promocyjne, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia Promocji (o którym mowa w ust. 2.1 powyżej), Organizator, za pośrednictwem Partnera technologicznego, przeleje Bonus na podany przez Uczestnika w profilu na stronie internetowej bluebonus.pl numer rachunku bankowego.

2.10. Aby wskazać prawidłowo rachunek bankowy do wypłaty Bonusu należy:

2.10.1. zalogować się do profilu w bluebonus.pl,

2.10.2. kliknąć w zakładkę ‘Twój profil’, następnie ‘Edytuj dane’,

2.10.3. wprowadzić numer konta w części: ‘numer konta IBAN’ tj. numer konta poprzedzony skrótem ‘PL’ (w przypadku posiadania polskiego numeru konta).

2.11. W przypadku:

2.11.1. niemożności przekazania Bonusu Uczestnikowi, w szczególności w wyniku niepoprawnie wskazanego przez Uczestnika numeru rachunku bankowego, zmiany numeru rachunku bankowego po wydaniu polecenia przelewu Bonusu lub niewskazania numeru rachunku bankowego w sposób określony w 2.10.3 w terminie do 60 dni, od dnia wskazanego jako ostatni dzień Promocji zgodnie z ust. 2.1 Regulaminu, Bonus nie zostanie przyznany i pozostaje do dyspozycji Organizatora;

2.11.2. opóźnień nieleżących po stronie Organizatora, w tym w otrzymaniu informacji o spełnieniu przez Uczestnika warunków przyznania Bonusu, termin przekazania Bonusu może zostać przesunięty o czas opóźnienia;

2.11.3. usunięcia Konta (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Bluebonus) lub cofnięcia jakiejkolwiek ze zgód, o których mowa w ust. 2.3.1 - w trakcie trwania Promocji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania Bonusu przez Uczestnika.

2.11.4. Skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia, rozwiązania lub rezygnacji z korzystania z Konta w serwisie BlueBonus, określonego w Regulaminie BlueBonus - w trakcie trwania Promocji lub w okresie, o którym mowa w ust. 2.9 Regulaminu, skutkuje brakiem możliwości otrzymania Bonusu przez Uczestnika.

2.12. Na podstawie decyzji Organizatora Uczestnik może zostać wykluczony z Promocji lub pozbawiony prawa do Bonusu w przypadku, gdy Organizator poweźmie wiedzę, że dany Uczestnik:

2.12.1. nie spełnił lub naruszył którykolwiek z warunków Promocji określonych w ust. 2.3 lub 2.13 niniejszego Regulaminu Promocji;

2.12.2. podał lub posługuje się niepełnymi lub nieprawdziwymi danymi, w szczególności przy rejestrowaniu się jako Uczestnik Promocji;

2.12.3. naruszył warunki niniejszego Regulaminu Promocji.

2.13. Uczestnicy, którzy:

2.13.1. zawarli umowę, o której mowa w 2.3.3 z innego źródła niż za pośrednictwem linku określonego w ust. 2.3.2, lub bez pośrednictwa serwisu BlueBonus lub z pominięciem serwisu Porówneo, bądź zawarli powyższą umowę korzystając z dwóch lub większej ilości źródeł, jak również

2.13.2. spełnili jakikolwiek z warunków wskazanych w ust. 2.3.1-2.3.3 lub 2.3.6-2.3.8 po ostatnim dniu Promocji, o którym mowa w ust. 2.1 Regulaminu,

2.13.3. spełnili warunek wskazany w ust. 2.3.5 po terminie wskazanym w ust. 2.7,

  • nie będą brali udziału w Promocji.

2.14. Partner technologiczny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora wynikające z niniejszego Regulaminu lub za zobowiązania zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umowy, o której mowa w 2.3.3, a także za decyzję Uczestnika o zawarciu powyższych umów.

2.15. Uprawnienie do otrzymania Bonusu Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 2.3 Regulaminu – z chwilą upływu 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy ubezpieczenia zgodnie z przysługującym uprawnieniem na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Bonus nie przysługuje, a już wypłacone podlega zwrotowi niezwłocznie po wezwaniu przez Organizatora.

2.16. Z zakresu Promocji wyłącza się:

2.16.1. Umowy ubezpieczenia zawarte przez Uczestnika inaczej niż za pośrednictwem Organizatora;

2.16.2. Umowy ubezpieczenia zawarte przez Uczestnika na trzeci oraz kolejny pojazd;

2.16.3. Umowy ubezpieczenia stanowiące odnowienie już obowiązującej umowy ubezpieczenia pojazdu – w sytuacji w której umowa ubezpieczenia, która została odnowiona (ma zostać odnowiona) została uprzednio zawarta za pośrednictwem Organizatora;

2.16.4. Umowy ubezpieczenia w których płatność składki nie następuje jednorazowo.

2.17. W ramach Promocji Uczestnik może otrzymać Bonus nie więcej niż dwa razy tj. na łączną kwotę 200 złotych niezależnie od liczby zawartych w okresie trwania promocji Umów ubezpieczenia.

§3. Postępowanie reklamacyjne.

3.1. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@bluebonus.pl, bądź pocztą na adres Organizatora Promocji wskazany w ust. 1.1.

3.2. Przedmiotem reklamacji jest działanie lub zaniechanie Organizatora niezgodne z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Organizatora oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwraca się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie lub podanie szczegółów zgłaszanych zastrzeżeń.

3.4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.5. rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3.4, Organizator wyjaśnia Uczestnikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3.6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku, przy czym przy udzielaniu odpowiedzi na reklamację Organizator w miarę możliwości będzie korzystał z tego samego kanału komunikacji, za pomocą którego została złożona reklamacja, o ile w tym trybie możliwe jest zachowanie formy trwałego nośnika.

3.7. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Usługobiorcy przysługujących im na podstawie przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko Organizatorowi do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sprawy jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3.8. Uczestnik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze stałych polubownych sądów konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje na temat polubownego rozwiązywania sporów dostępne są na stronie http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

3.9. Uczestnikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

3.10. Uczestnikowi będącemu konsumentem udostępnia się łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/odr.

3.11. Podstawy reklamacji nie może stanowić powoływanie się na okoliczności:

3.11.1. związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego lub przeglądarki internetowej, z których korzysta Uczestnik;

3.11.2. związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem łączy telekomunikacyjnych lub systemów operatorów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, które wynikają z okoliczności występujących po stronie Uczestnika, lub dostawcy tych mediów do Uczestnika, na których wybór dokonany przez Uczestnika Organizator nie miał wpływu;

3.11.3. związane z niedotrzymaniem lub naruszeniem warunków Regulaminu przez Uczestnika;

3.11.4. związane z podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych lub fałszywych danych przy wypełnianiu formularza kontaktowego;

3.11.5. związane z niespełnieniem przez Uczestnika warunków zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.3.3 Regulaminu.

§4. Dane osobowe.

4.1. Podanie przez Uczestników będących osobami fizycznymi danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.

4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w celu udziału w Promocji jest Organizator.

4.3. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w ramach serwisu BlueBonus jest Partner technologiczny. Szczegółowe zasady przetwarzania danych w tym zakresie zostały wskazane w regulaminie BlueBonus, o którym mowa w ust. 1.3 Regulaminu.

4.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Bonusu i jego wydania, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz po jego akceptacji przez Uczestnika, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

4.5. Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych, żądania sprostowania, żądania ich usunięcia, lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.6. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji uprawnień osoby, której dane są przetwarzane, wynikających z Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 4.4, możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: ado@porowneo.pl lub pisemnie na adres Organizatora wskazany w ust. 1.1, z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

4.7. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.8. Dane osobowe Uczestników, w zakresie dotyczącym udziału w Promocji, będą udostępnione przez Organizatora Partnerowi technologicznemu, w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji przez czas trwania Promocji oraz do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§5. Postanowienia końcowe.

5.1. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu BlueBonus oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

5.3. Rejestracja chęci udziału w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie i zobowiązanie do jego przestrzegania.

5.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w ust. 1.1 niniejszego Regulaminu oraz w sieci Internet pod adresem: https://bluebonus.pl. oraz adresem: https://www.porowneo.pl/regulamin.

5.5. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, która zawiera Umowę ubezpieczenia w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub przystępuje do niniejszej Promocji bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą to Bonus stanowi przychód z działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku pozostałych Uczestników Bonus otrzymany w związku ze spełnieniem przesłanek uprawniających do jego otrzymania jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu BlueBonus XI

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Porowneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11233970/A, zwana dalej „Porówneo”.

  1. Inspektor Ochrony Danych

W Porówneo powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Warszawa (00-189), ul. Inflancka 4B, adres e-mail: ado@porowneo.pl.

  1. Kategorie danych osobowych

Porówneo przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer konta bankowego.

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Porówneo w następujących celach:

a. realizacji Promocji BlueBonus XI (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO),

b. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami w związku Promocją BlueBonus XI, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO.

  1. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Porówneo:

a. podmiotom i organom, którym Porówneo jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b. podmiotom, którzy w imieniu Porówneo obsługują Promocję BlueBonus XI, tj. w szczególności Cloud Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a. obowiązywania Promocji BlueBonus XI a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Porówneo wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Porówneo w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Porówneo, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Porówneo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b. prawo do sprostowania danych osobowych,

c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Pobierz regulamin