Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - kiedy nam pomoże?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Porówneo: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - kiedy nam pomoże?

W różnego rodzaju artykułach dotyczących szkód komunikacyjnych za granicą, dość często pojawia się skrót PBUK albo nazwa Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wielu rodzimych kierowców może dokładnie nie znać celu działania tej ważnej instytucji. Zdarza się również, że właściciele samochodów błędnie postrzegają PBUK jako organizację zajmującą się egzekwowaniem obowiązku ubezpieczeniowego i karaniem za brak OC. Takie zadania oczywiście posiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W związku z licznymi pytaniami na temat kompetencji i sposobu działania Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, postanowiliśmy przygotować artykuł dotyczący tej instytucji. Powinny go przeczytać nie tylko osoby niebawem wybierające się samochodem za granicę.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

PBUK to organizacja tworzona przez ubezpieczycieli

Informacji o zadaniach Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych najlepiej poszukać w odpowiedniej ustawie. Mowa o ustawie z 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Pełna nazwa tego aktu prawnego to „ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. Wedle wspomnianej ustawy, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiada osobowość prawną, a jego członkami są firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy komunikacyjne na terenie naszego kraju. Co ważne, przynależność ubezpieczycieli do PBUK jest obowiązkowa. Opisywana instytucja posiada kompetencje, które są związane ze szkodami komunikacyjnymi i obowiązkowymi ubezpieczeniami dla kierowców w kontekście międzynarodowym. Szczególna pozycja Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika z faktu, że ta organizacja reprezentuje Polskę w ramach systemu Zielonej Karty (jako jedno z tak zwanych biur narodowych). Organizacje o zakresie działania zbliżonym do PBUK funkcjonują również w innych krajach systemu Zielonej Karty. Warto przypomnieć, że członkowie tego systemu zobowiązują się do wzajemnego respektowania zagranicznych polis komunikacyjnych (obowiązkowego OC), o ile kierowca posiada dodatkowy certyfikat ubezpieczenia (Zieloną Kartę). Część państw należących do systemu Zielonej Karty podpisała Porozumienie Wielostronne, na mocy którego polisy OC są honorowane bez konieczności okazywania Zielonej Karty. Wspomniane porozumienie dotyczy krajów UE, EFTA oraz Andory i Serbii.

Biuro ubezpieczycieli posiada wiele różnych zadań …

Ustawa z 22 maja 2003 r. dokładnie wskazuje zakres działania PBUK. Ta organizacja w ramach swoich szczegółowych obowiązków musi:

  • wystawiać certyfikaty ubezpieczeniowe (Zielone Karty) potrzebne w krajach nienależących do Porozumienia Wielostronnego
  • zawierać z innymi biurami narodowymi umowy dotyczące uznawania dokumentów ubezpieczeniowych oraz likwidacji szkód komunikacyjnych
  • organizować likwidację niektórych szkód lub samodzielnie likwidować takie szkody spowodowane na terenie Polski przez cudzoziemców posiadających Zieloną Kartę albo samochód zarejestrowany na terenie krajów Porozumienia Wielostronnego
  • określać zasady dystrybucji ubezpieczeń granicznych, które są potrzebne cudzoziemcom nieposiadającym wymaganej Zielonej Karty i osobom użytkującym auto zarejestrowane poza systemem Zielonej Karty
  • dostarczać informacji na temat obowiązkowych ubezpieczeń i reprezentantów do spraw roszczeń, których polscy ubezpieczyciele ustanowili za granicą
  • pełnić rolę organu odszkodowawczego w odniesieniu do niektórych szkód komunikacyjnych

Ostatnia funkcja Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wydaje się szczególnie ważna. Właśnie dlatego postanowiliśmy dokładniej ją opisać w ramach dalszej części naszego artykułu.

PBUK pomaga w razie zagranicznych wypadków

Zgodnie z unijnym ustawodawstwem, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych musi pełnić funkcję odszkodowawczą, jeżeli zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku nie wypełnia swoich obowiązków. PBUK działa jako organ odszkodowawczy dla poszkodowanych lub uprawnionych do odszkodowania, którzy posiadają miejsce zamieszkania/siedzibę na terenie Polski. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych bierze na siebie obowiązek likwidacji szkody, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

  • szkoda miała miejsce w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej albo innym państwie Zielonej Karty, sprawca posiadał auto zarejestrowane na terenie UE, a polski reprezentant zagranicznego ubezpieczyciela w ciągu 3 miesięcy od zgłoszenia szkody nie udzielił poszkodowanemu/uprawnionemu odpowiedzi wraz z uzasadnieniem
  • szkoda wydarzyła się w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej albo innym państwie Zielonej Karty, sprawca posiadał auto zarejestrowane na terenie UE, a zagraniczny zakład ubezpieczeń nie ma w Polsce reprezentanta do spraw roszczeń
  • szkoda miała miejsce w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, sprawca posiadał auto zarejestrowane na terenie UE lub kraju Zielonej Karty i przed upływem 60 dni od wypadku nie udało się zidentyfikować ubezpieczyciela odpowiedzialnego za szkodę
  • szkoda wydarzyła się w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej i nie udało się zidentyfikować samochodu sprawcy

Warto podkreślić, że PBUK przestaje być odpowiedzialny za wypłatę świadczenia dla poszkodowanego lub osoby uprawnionej, jeżeli wytoczono powództwo sądowe wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty