Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Komunikacja

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co reguluje?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Porówneo: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co reguluje?

Zastanawiasz się, co reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych? Znajdziesz w niej wiele istotnych z punktu widzenia kierowcy informacji – między innymi na temat obowiązku posiadania OC czy możliwości ubiegania się o odszkodowanie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Najważniejsza ustawa dla kierowców?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to zdecydowanie jedna z najważniejszych ustaw dla polskich kierowców. To w niej bowiem zapisany jest obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, który spoczywa na każdy posiadaczu pojazdu w Polsce. Ubezpieczenie to z kolei gwarantuje bezpieczeństwo nie tylko kierowcom, ale też wszystkim innym użytkownikom drogi, w tym pieszym czy rowerzystom.

Dlaczego? Otóż ubezpieczenie OC działa w momencie, gdy właściciel pojazdu spowoduje wypadek. Osoba poszkodowana może wtedy liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Jednocześnie sprawca jest chroniony przed koniecznością wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni. Każdy użytkownik dróg może więc mieć gwarancję, że w razie wypadku otrzyma stosowane odszkodowanie. I choć nie każdy kierowca zgadza się z tym, że ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe, trzeba przyznać, że to poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle istotne dla każdego, kto porusza się po drogach.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co reguluje?

Konieczność posiadania OC przez każdego właściciela pojazdu to zdecydowanie niejedyna kwestia, którą reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa ta posiada wiele zapisów, dotyczących ubezpieczenia. Ustawa ta zawiera bowiem wiele cennych informacji, między innymi na następujące tematy:

  • jakie ubezpieczenie muszą wykupić nie tylko właściciele samochodów osobowych, ale też ciężarowych, motocykli czy pojazdów zabytkowych,
  • w jaki sposób dokładnie działa ubezpieczenie OC,
  • jakie są warunki zakupienia polisy,
  • jaki jest okres trwania OC,
  • czy i kiedy można ubiegać się o odszkodowanie,
  • jakie są sumy gwarancyjne,
  • w jakich sytuacjach możliwe jest stosowanie wyłączeń z ochrony,
  • w jaki sposób pełniona jest kontrola nad zakładami ubezpieczeń,
  • warunki wypłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych liczy aż 90 stron. Zawiera ona wiele istotnych informacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zapoznać się z ustawą.

text

Kogo dotyczą zapisy w ustawie?

Choć nazwa ustawy może być myląca, nie dotyczy ona wszystkich ubezpieczeń, które są obowiązkowe na terenie Polski. Ustawa ta odnosi się wyłącznie do kierowców i właścicieli pojazdów mechanicznych. Jak możemy przeczytać w Art. 4, ubezpieczeniami obowiązkowymi są:

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”,

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwane dalej „ubezpieczeniem OC rolników”,

3) ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwane dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”,

4) ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Zapisy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych są nadrzędne nad OWU

Należy również pamiętać o tym, że zapisy znajdujące się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych są w każdym przypadku nadrzędne nad zapisami, które można znaleźć w umowie zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a ubezpieczonym. Jest to istotna informacja szczególnie w przypadku sytuacji, w których jedna ze stron decyduje się na wszczęcie postępowania przed sądem, na przykład w razie wątpliwości co do wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania.

text

Jakie dokładnie kwestie reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych kwestii, które są regulowane przez ustawę.

W jakim terminie można spodziewać się wypłaty odszkodowania z OC sprawcy?

Zgodnie z zapisami w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. W niektórych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony, na przykład wtedy, kiedy sytuacja jest szczególnie skomplikowana i wymaga dodatkowych analiz.

Kiedy dokładnie kończy się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa od dnia zawarcia umowy i obowiązuje przez cały okres jej trwania, aż do dnia, w którym umowa wygasa. Jak reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, w przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Czy zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie, jeśli sprawca w chwili wypadku był pod wpływem alkoholu?

W tej kwestii ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie pozostawia wątpliwości. Jak czytamy w Art. 43 ustawy: Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uwaga: to samo dotyczy sytuacji, w których kierujący pojazdem wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, a także wtedy, gdy nie posiadał on wymaganych uprawnień lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych to istotny dla wszystkich kierowców akt prawny, w którym znajduje się wiele ważnych informacji. Dotyczą one między innymi tego, kto jest zobowiązany do posiadania OC, jakie są warunki wypłaty odszkodowania czy w jaki sposób regulowane jest zawieranie umów z zakładami ubezpieczeniowymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zajrzeć właśnie do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

FAQ

Kiedy weszły w życie przepisy z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązuje od 22 maja 2003 roku. Nowelizacja nastąpiła natomiast w 2012 roku.

Jak brzmi pełna nazwa ustawy?

Pełna nazwa to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jakie dodatkowe kwestie reguluje ustawa?

Ustawa reguluje nie tylko kwestie związane z ubezpieczeniem OC, ale też z funkcjonowaniem i działalnością Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Czy w ustawie znajdują się informacje o ubezpieczenia dodatkowych?

Nie, ponieważ ustawa dotyczy tylko ubezpieczeń obowiązkowych. Nie ma w niej żadnych informacji o ubezpieczeniach dobrowolnych, takich jak Autocasco, NNW czy Assistance.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty