Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Co to jest suma gwarancyjna ubezpieczeń?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Ochrona życia dzięki ubezpieczeniu

Dla szkód na osobie suma gwarancyjna wynosi równowartość 1220000 euro na jedną osobę i maksymalnie 6070000 euro na jedno zdarzenie drogowe. Najwyższa kwota odszkodowania w przypadku szkód na mieniu to równowartość 1220000 euro za zdarzenie, niezależnie od tego, ile jest w nim osób poszkodowanych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Podstawą prawną dla wysokości sum gwarancyjnych jest Dyrektywa 2009/103/WE w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i obowiązku ubezpieczenia takiej odpowiedzialności. Co kilka lat Komisja Europejska waloryzuje sumy gwarancyjne. Wysokość sum gwarancyjnych OC zawodowego regulują inne akty prawne.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna to maksymalna kwota, jaką można uzyskać w ramach odszkodowania z polisy od odpowiedzialności cywilnej. Dotyczy to nie tylko ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, ale też ubezpieczenia OC rolników i zawodowego. Zawody objęte obowiązkiem posiadania OC to:
 • organizator imprez masowych,
 • agent ubezpieczeniowy,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • księgowy,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • lekarz,
 • detektyw,
 • dysponent jednostek ratownictwa medycznego,
 • adwokat,
 • komornik sądowy,
 • radca prawny,
 • notariusz,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • biegły rewident,
 • rzecznik patentowy.
Maksymalne kwoty odszkodowania określone są w odpowiednich aktach prawnych, np. suma gwarancyjna OC biur rachunkowych wynosi równowartość 10000 euro za jedno zdarzenie. Suma gwarancyjna OC rolniczego jest taka sama jak w przypadku OC pojazdów mechanicznych. Natomiast maksymalne kwoty odszkodowania dla osób wykonujących zawody prawnicze oraz zarządców mienia nie powinny być niższe niż równowartość 50000 euro za jedno zdarzenie.

Wysokość odszkodowania z OC z euro na złotówki przelicza się na podstawie średniego kursu złotego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, przy czym pod uwagę bierze się średni kurs ogłoszony po raz pierwszy w roku, w którym zawarta została umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia

Suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia to nie to samo. Suma gwarancyjna to maksymalna prawnie określona wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC. Natomiast suma ubezpieczenia to maksymalna kwota odszkodowania ustalana indywidualnie dla każdej polisy, negocjowana przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia np. mienia.

Suma ubezpieczenia ma znaczenie dla warunków polisy. Im wyższa, tym wyższe składki, ale też lepsza ochrona od skutków zdarzeń określonych w umowie. Wysokość sumy gwarancyjnej może pośrednio wpływać na koszty polisy OC, ale głównym czynnikiem branym pod uwagę jest stopień ryzyka wyrządzenia przez ubezpieczonego szkody, którą zobowiązany jest naprawić ubezpieczyciel na mocy zawartej polisy.

Zależność suma gwarancyjna a suma ubezpieczenia nie występuje, chociaż obie te kwoty to maksymalna wysokość odszkodowania.

Suma ubezpieczenia powinna być ustalana w taki sposób, by nie dochodziło do niedoubezpieczenia, czyli sytuacji, w której wysokość odszkodowania nie jest w stanie pokryć wyrządzonych szkód. W takim wypadku ubezpieczony musi wyłożyć brakującą sumę z własnej kieszeni, mimo że posiada polisę i opłaca regularnie składki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty