Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Czym jest gwarancja ubezpieczeniowa?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Przedsiębiorca podpisuje gwarancję ubezpieczeniową

Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie do wypłaty określonej kwoty w przypadku niewykonania lub niewywiązania się z umowy pomiędzy wykonawcą a stroną zamawiającą. Należą do podstawowych czynności ubezpieczeniowych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Gwarancje ubezpieczeniowe są dla wielu przedsiębiorstw doskonałym zabezpieczeń na wypadek zawiązania umów z nierzetelnymi kontrahentami. Mogą dotyczyć również turystyki, dzięki czemu biura podróży zabezpieczają interesy swoich klientów w przypadku ewentualnej niewypłacalności.

Gwarancja ubezpieczeniowa – czym jest?

Jak informują specjaliści z branży ubezpieczeniowej, gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem, w którym występują trzy strony: gwarant, beneficjent oraz zleceniodawca. Gwarantem w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej jest zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe), a beneficjentami mogą być klienci, osoby fizyczne oraz inne przedsiębiorstwa, występujący w roli potencjalnych wierzycieli. W sytuacji, w której konieczna będzie wypłata określonej kwoty w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, zleceniodawca będzie określany mianem dłużnika.

Gwarancje ubezpieczeniowe - rodzaje

W praktyce gwarancje ubezpieczeniowe przyjmują wiele postaci. Najczęściej spotykaną jest gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu. Ten rodzaj gwarancji wystawiany jest w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, zawierany najczęściej pomiędzy przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi, świadczącymi dane usługi oraz inne zobowiązania. Kolejnym rodzajem gwarancji ubezpieczeniowej jest gwarancja zapłaty wadium. Ten rodzaj dokumentu ubezpieczeniowego wykorzystywany jest na etapie przetargu. Jak wyjaśniają eksperci z branży ubezpieczeń, gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium jest swego rodzaju ekwiwalentem wadium pieniężnego, dzięki który przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć w przetargu bez konieczności angażowania własnych środków. Stosowane są również gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad lub usterek. Tego typu dokument wystawia się na wniosek przedsiębiorcy, który realizuje inwestycje. Umożliwia wypłatę określonej sumy przez zakład ubezpieczeń, jeśli przedsiębiorca nie wykonał wcale lub nie wykonał należycie obowiązków z tytułu usunięcia wad i usterek, które zostały ujawnione po zakończeniu etapu realizacji inwestycji. Można również spotkać się z gwarancją ubezpieczeniową zapłaty należności celnych, która jest zabezpieczeniem w przypadku, gdy dłużnik nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, koniecznymi na zapłatę zobowiązań celno-podatkowych. Ten rodzaj gwarancji ubezpieczeniowej jest przeznaczony do podmiotów gospodarczych, prowadzących międzynarodowy obrót towarowy. W takim przypadku beneficjentem (wierzycielem) jest izba celna, która otrzymuje określoną sumę świadczeń finansowych na rzecz pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Jak podpowiadają eksperci, istnieje także gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki. Ten rodzaj umowy zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty gwarancji beneficjentowi, jeśli przedsiębiorca-zleceniodawca nie wykonał umowy oraz nie zwrócił pobranej wcześniej zaliczki na realizację danej inwestycji.

Gwarancja ubezpieczeniowa w turystyce

Firmy świadczące usługi turystyczne, zarówno organizatorzy, jak i pośrednicy turystyczni, muszą ustanowić finansowe zabezpieczenie swojej działalności. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia w sytuacji przejścia w stan niewypłacalności. Dzięki temu klienci danego biura podróży mogą domagać się zwrotu kosztów niezbędnych na powrót klientów z imprezy turystycznej, a także zwrotu wpłat w przypadku niezrealizowania imprezy turystycznej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty