Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Czym jest wypadek ubezpieczeniowy?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Czym jest wypadek ubezpieczeniowy

Wypadek ubezpieczeniowy jest określonym w przepisach zdarzeniem, którego zajście jest bezpośrednią przyczyną wypłaty należnego świadczenia przez zakład ubezpieczeń. Wypadek ubezpieczeniowy jest zdarzeniem losowym, którego dokładny opis musi zostać zawarty w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wypadek ubezpieczeniowy jest często błędnie utożsamiany z wyłącznie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) oraz powstaniem samej odpowiedzialności.

Wypadek ubezpieczeniowy – czym jest? Definicja

Nie istnieje jedna, konkretna definicja pojęcia „wypadek ubezpieczeniowy”. Poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób traktują ten termin, choć ogólny zarys w większości przypadków jest taki sam. Wypadek ubezpieczeniowy zdaniem ekspertów branży ubezpieczeniowej należy rozumieć jako materializację ryzyka ponoszonego przez zakład ubezpieczeniowy. Wypadek ubezpieczeniowy jest często określany jako zdarzenie losowe, które jest mierzalne, nadzwyczajne lub występujące z różnego rodzaju prawdopodobieństwem. Nieco inne podejście do tego terminu, reprezentowanie przez pozostałe towarzystwa ubezpieczeniowe, skupia się na próbie wyjaśnienia wypadku ubezpieczeniowego jako zdarzenia niepewnego, zdarzenia przyszłego oraz zdarzenia prawnego. Niezależnie od specyfiki, za każdym razem wypadek ubezpieczeniowy powoduje powstanie obowiązkowej wypłaty należnych świadczeń w postaci odszkodowania lub innych zapisanych w umowie świadczeń. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej jest formą zabezpieczenia mienia, zdrowia, życia oraz innych dóbr przed zajściem skutków zdarzeń losowych. Do grona wypadków ubezpieczeniowych należy zaliczyć wypadki losowe. Szczegółowy zakres ochrony w ramach danej polisy, a także wypadek ubezpieczeniowy w rozumieniu wybranego zakładu ubezpieczeniowego jest zawarty w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia w każdej oferowanej polisie.

Wypadek ubezpieczeniowy – przykłady, kiedy zachodzi?

Wypadek ubezpieczeniowy zachodzi nie tylko w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych (m.in. polis AC i OC), ale także w ramach ubezpieczenia mienia. Wypadek ubezpieczeniowy może zostać spowodowany szkodą wyrządzoną przez kierującego pojazdem, a także być następstwem sił przyrody w postaci m.in. trzęsienia ziemi, gradobicia, huraganu, nawalnego deszczu, uderzenie pioruna. Jak podpowiadają eksperci, wypadek ubezpieczeniowy w praktyce to także efekt zamierzonego działania człowieka lub osoby prawnej. Jednak nie każde umyślne (zamierzone) działanie człowieka, prowadzące do powstania szkody, może być rozumiane jako wypadek ubezpieczeniowy. Zgodnie z prawem, towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczeń (jest wolny od odpowiedzialności), jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie przez samego ubezpieczającego lub osobę, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Z pojęciem wypadku ubezpieczeniowego związany jest również termin „zdarzenia losowe”. Jak sama nazwa wskazuje, jest to zdarzenie przyszłe bez cech pewności wystąpienia. Zdarzenie losowe nie może powstać wskutek wpływu osoby ubezpieczającej oraz innej osoby, która jest uprawniona do świadczenia z tytułu obowiązującej polisy. W ustawie o działalności ubezpieczeniowej ustawodawca określił zdarzenie losowe jako niezależne od woli ubezpieczającego, które powoduje uszczerbek w dobrach osobistych (lub dobrach majątkowych), bądź zwiększenie potrzeb majątkowych. Zdarzenie losowe jest bezpośrednią przyczyną wypłaty świadczeń z tytułu wypadku ubezpieczeniowego. Osoby dochodzące do należnych świadczeń mogą spotkać się z pojęciem „wierzytelności”. Tym terminem towarzystwa ubezpieczeniowego określają uprawnienia do żądania spełnienia świadczenia z tytułu wypadku ubezpieczeniowego (z określonego stosunku zobowiązaniowego).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty