Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Przewodnik Ubezpieczenia na życie

Gwarancja ubezpieczeniowa: definicja, rodzaje, koszty

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Gwarancja ubezpieczeniowa

Umowa gwarancji ubezpieczeniowej zawierana jest przez wykonawcę usługi oraz zakład ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa może dotyczyć wadium, wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki lub zapłaty długu celnego. Umowa gwarancji chroni zleceniodawcę.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Gwarancja ubezpieczeniowa – definicja i podstawa prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa to rodzaj umowy pomiędzy zamawiającym usługę a jej wykonawcą. Gwarantem wywiązania się z niej jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Na mocy zawartego porozumienia zleceniodawca (zamawiający usługę) otrzymuje od wykonawcy określoną kwotę, jeśli wykonawca nie wywiąże się z umowy lub wykona usługę nienależycie. Określoną sumę pieniędzy w takiej sytuacji wypłaca inwestorowi gwarant. Gwarancja ubezpieczeniowa nie jest uregulowana ustawowo, stosuje się w jej kontekście przepisy innych aktów prawnych, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ich nowelizacje i obowiązujące modyfikacje. Podstawa prawna gwarancji ubezpieczeniowej to zwłaszcza artykuły 353 i 805 Kodeksu Cywilnego, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003 roku, Jednolite reguły żądań gwarancyjnych przyjęte przez Międzynarodową Izbę Handlową w 1991 roku, ustawy Prawo bankowe z 29.08.1997 roku oraz Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 roku, a także Prawo celne z 19.03.2004 roku. Gwarancja ubezpieczeniowa jest rodzajem umowy wypracowanej przez praktykę gospodarczą.

Różne gwarancje ubezpieczeniowe – rodzaje

Prawo może chronić zleceniodawcę na każdym etapie wykonywania usługi przez wykonawcę. Najpopularniejszym rodzajem tego typu zabezpieczenia jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W zależności od rodzaju gwarancji ubezpieczeniowej ochrona może dotyczyć:

  • wadium – gwarancja ubezpieczeniowa wadium jest zabezpieczeniem zapłaty wadium w postępowaniach przetargowych, to ekwiwalent wadium pieniężnego;
  • wywiązania się z umowy – gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu, inaczej gwarancja ubezpieczeniowa wykonania umowy zgodnie z ustaleniami;
  • zwrotu zaliczki – gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki pozwala odzyskać zamawiającemu wypłaconą wykonawcy zaliczkę lub jej część, jeśli wykonawca nie wywiązał się z umowy ani nie oddał zaliczki;
  • nienależytego wykonania usługi – gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w określonym czasie po zrealizowaniu umowy udzielana jest zleceniodawcy na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszonych poprawek;
  • zapłaty należności celnych.

Gwarancja ubezpieczeniowa biura podróży łączy gwarancję wypłaty określonej sumy osobom w razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz zwrotu części zaliczki, jeśli usługa nie zostanie wykonana. Beneficjentem tej gwarancji ubezpieczeniowej jest marszałek województwa. Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna działa też w razie upadłości biura podróży.

Koszt gwarancji ubezpieczeniowej

Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa dla biura podróży, a ile dla firmy realizującej projekty opiewające na kilka milionów złotych? Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania umowy ustalana jest w każdym przypadku indywidualnie i zależy nie tylko od wysokości sumy gwarancyjnej, ale też m.in. od czynników ryzyka niewywiązania się z umowy i czasu trwania gwarancji. Koszt gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy zależy także od historii wykonawcy. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej może zostać zawarta na korzystnych warunkach dla wykonawcy, jeśli np. w ciągu dwóch ostatnich lat wywiązywał się on ze swoich zobowiązań wobec zamawiających.

Gwarancja bankowa a gwarancja ubezpieczeniowa: różnice

Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania umowy od gwarancji bankowej różni się gwarantem. W pierwszym przypadku jest nim towarzystwo ubezpieczeniowe, w drugim – bank. Ważną różnicą między gwarancją bankową a ubezpieczeniową jest zabezpieczenie gwarancji. Bank może żądać zabezpieczenia finansowego, towarzystwo ubezpieczeniowe ryzyko przekłada na wysokość składek i ogólne warunki umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty

Sprawdź, czy nie przepłacasz za OC!

Porównaj oferty